Klimasmart-seminar

Klimasmart Landbruk og KLF arrangerer nå et seminar der det nye verktøyet for beregning av klimaavtrykk presenteres. Vi ser på hvordan den nye klimakalkulatoren kan brukes og hvordan produsentene (dine) vil bli introdusert for systemet. Kan klimakalkulatoren bli del av din bedrifts nettside eller app? Skal dere utdanne egne klimarådgivere eller bør dere skaffe dere en leverandør av slike tjenester?

Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

klimasmart

Kjøttproduksjonen bidrar til utslipp av klimagasser. Spesielt drøvtyggere trekkes frem i klimadebatten som et stort problem, men også øvrig produksjon av kjøtt og egg er gjenstand for betydelig press når klimagassutslippene i Norge diskuteres.Staten og norsk landbruk har inngått en avtale om å redusere landbrukets utslipp av CO2-ekvivalenter med 5 millioner tonn innen 2030. I stedet for å redusere klimagassutslippene gjennom en reduksjon i landbruksproduksjonen, har vi i norsk landbruk og matindustri jobbet sammen for å kunne dokumentere utslippene per produsert enhet. Dette arbeidet er organisert gjennom Klimasmart Landbruk. Målet er å kunne opprettholde norsk produksjon selv med økte krav til reduksjon i klimagassutslippene.

Klimasmart Landbruk har nå utviklet et system for registrering og dokumentasjon tilpasset hvert enkelt gårdsbruk. Gjennom verktøyet «klimakalkulatoren» kan hvert enkelt gårdsbruk beregne sitt eget klimaavtrykk. Alle produksjoner på gårdsbruket inngår i klimastatusen som deretter gir grunnlag for effektive og målrettede tiltak for å oppnå reduserte klimagassutslipp. For at bonden skal kunne gjøre de riktige tiltakene er det imidlertid nødvendig med god rådgiving. Flere varemottakere har allerede signalisert at de vil stille krav til sine produsenter om regelmessig klimagjennomgang. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) lanserer nå rådgivertjenester og 2020 blir det første året med «klimasmart rådgiving» mot bøndene i stor målestokk. Enkelte slakterier har også signalisert at de vil bruke klimarådgiving utført av egne ansatte som en konkurransefaktor.

Påmelding via denne lenken innen 10. desember.

Program

10.00 Velkommen
10.10 Kjøtt, egg og klimaavtrykk – forventinger til leverandørene på kort og lang sikt v/Vidar Olsen, kategoridirektør ferskvare, NorgesGruppen
10.30 Kjøtt, egg og klima – hvordan ser norsk landbruk ut om 10-15 år? Politiker
10.50 Klimaavtalen mellom landbruket og staten – kutt av 5 mill tonn CO2-ekvivalenter. Innhold, konsekvenser og muligheter v/Kristin Orlund, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet
11.20 Pause
11.30 Klimasmart Landbruk – en introduksjon til formålet, arbeidet som er gjort og status v/Tony Barman, prosjektleder Klimasmart Landbruk
11.50 Klimakalkulatoren – en demonstrasjon v/Erland Kjesbu, Landbrukets dataflyt eller Tony Barman, Klimasmart Landbruk
12.15 Lunsj
13.00 Klimaavtrykk i matprodukter – hvordan tenker industrien framover? v/Johanne Kjuus, CSR-sjef Orkla
13.30 Hvordan kan resultatene brukes i praksis hos bonden? For varemottakerne? v/Svein Skøien, prosjektleder Norsk Landbruksrådgivning
14.00 Idékasting - hvordan bør varemottakerne forholde seg til mulighetene i Klimasmart Landbruk? Rom for samarbeid og ideutveksling eller konkurransearena?
14.30 Oppsummering og veien videre
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser