Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Aktuelt / Analyseverktøy gir høyere overskudd

Analyseverktøy gir høyere overskudd

Den høye avdråtten pr. søye i besetningen til Oddbjørn Laksesvela er ingen tilfeldighet. Han har vært med i Sauekontrollen i flere år, vært aktiv i ringarbeid og fått god oppfølging fra sine rådgivere.

Skulle jeg sitte fast og ha noen spørsmål til hvordan Sauekontrollen fungerer, da ringer jeg bare til Berit.

Laila og Oddbjørn Laksesvela driver gården Laksesvela i Bjerkreim kommune. Sauehold og mjølkeproduksjon er driftsformene. Men det er sauen som er hovedinteressen, sier Oddbjørn.

GODE ALTERNATIVE BEITER
De to siste årene har Oddbjørn økt størrelsen på besetningen. Knapphet på beiter hjemme gjør at 25 prosent av sauen fraktes til fjellbeite i Bjordalsheia. Oddbjørn er opptatt av avl og har vært med i Bjerkreim Veraring i mange år. Det er en stor ring som er oppdelt i fire ulike avdelinger. Samarbeidet avdelingene i mellom fungerer godt.

Tidligere har saueprodusenten inseminert en stor del av flokken. Resultatet har blitt best med fersk sæd. Nå er han usikker på om han skal fortsette med inseminering. Særheim seminstasjon er lagt ned og han har dermed ikke lenger tilgang til fersk sæd. I tillegg syns han ulla til værene i katalogen har vært for dårlig.

TENKER ØKONOMI
Oddbjørn har høy avdrått på sauen. Han har to lam i snitt pr. søye om høsten, og det er mer enn godkjent. God avdrått bidrar til at Oddbjørn har god inntekt fra besetningen.

- Det er noe flere bør tenke gjennom, sier Berit Pettersen, rådgiver til Oddbjørn. Se på tallene og regn dekningsbidrag, og ikke minst se på hva avdråtten pr. vinterfôra søye er, fortsetter Pettersen.

Berit ser at det er store variasjoner og mange har mye å hente på bedre analyser. Ikke minst er Sauekontrollen et viktig verktøy i dette arbeidet. For Oddbjørn er det viktig å ha en plan gjennom året for sauebesetningen. Spesielt viktig er det å ha fokus under viktige arbeidsstopper.

Hovedfokuset til Oddbjørn er på riktig fôring tilpasset de forskjellige dyregruppene, i de ulike periodene av året. Samtidig holder saueprodusenten et våkent øye med holdet.

INTET AVLSARBEID UTEN SAUEKONTROLLEN
Gjennomsnittlig lammedato er 9. april. For å gi hver søye et best mulig utgangspunkt, lar han dem ikke gå med tre eller fire lam. God oppfølging av lammene i den første perioden er helt avgjørende for at de beholder tilveksten gjennom sommeren og utover høsten.

Det gjelder også å få søyer og lam ut på gode beiter så tidlig som mulig. Hvilken evne du har til å få til alle disse tiltakene, er avgjørende for hvor mye overskudd du til slutt blir sittende igjen med. Oddbjørn kan levere mange lam til slakt allerede i slutten av august. I år hadde han 22,7 kg i middel slaktevekt og klasse U-.

Laksesvela er interessert i avl. For å kunne drive et nasjonalt  avlsarbeidet, er Sauekontrollen helt avgjørende, påpeker han. Oddbjørn syns ofte det tar for lang tid før slakteopplysningene kommer inn i Sauekontrollen. Det er så viktig at værene får nok avkom i forhold til indeksberegningen. Berit skyter inn at han må bare ringe hvis det er nærmer seg noen avregningsfrister. Saueprodusenten er derimot godt fornøyd med at det er laget ringrapporter som ringledelsen kan dra nytte av i sin styring av ringen.

LAILA FØRER LISTENE
Oddbjørn kan vel neppe beskrives som en datanerd, og har ikke hatt den store interessen for pc’en. Det er det praktiske han liker best. Da er kona Laila god å ha, hun registrerer og tar ut lister for han. Listene studerer Oddbjørn ved kjøkkenbenken eller han tar de med seg ut i fjøset for notering. Oddbjørn er opptatt av at den neste generasjonen skal fortsette med sau.

– Derfor er det så viktig med arenaer hvor vi bønder kan møtes og diskutere fag, sier han. Når det gjelder Sauekontrollen tror han at ungdommen er så vant til data at det vil være nesten utenkelig å ikke være med i kontrollen. Han tror også at de voksne sauebøndene kan bli flinkere til å inkludere ungdommen ved at de kan ta ansvaret for å føre inn dataene i Sauekontrollen. Han tror også at mobil med apper vil fungerer fint for sauebonden og ikke minst kan engasjere ungdommen.

– Det er viktig for meg at jeg kan ta med opplysningene ut på beitene, forklarer Oddbjørn.

– Animalia har utviklet et godt verktøy i Sauekontrollen App. Skulle jeg komme til å sitte fast og ha noen spørsmål til hvordan Sauekontrollen fungerer, da ringer jeg bare til Berit og der får jeg alltid et svar, sier Oddbjørn Laksesvela med et smil.

skillelinje orange

Laila og Oddbjørn Laksesvela

  • Bjerkreim i Rogaland (landets største sauekommune)
  • Gården er 82 da dyrka, 362 da gjødslet kulturbeite
  • 190 vinterfôra sau av rasen NKS
  • 122 tonn i melkekvote, høstkalving
  • Tal Levende fødte lam 2,3
  • Tal lam om høst 2,12
  • Avdrått pr. vinterfòra sau 45,4 kg (i tillegg solgt 48 lam til liv)
  • Dekningsbidrag 1990 kroner uten tilskudd
  • Laila registrerer opplysninger inn i Sauekontrollen
  • Listene studeres nøye av Oddbjørn

Samarbeid på tvers gir gode resultater for bonden

Animalia drifter og utvikler Saue- og Storfekjøttkontrollen, som er nettbaserte registreringsog analysesystem for saue- og kjøttfebønder. Lokale rådgivere ved slakteriene bidrar med veiledning i bruken av programmene. Samarbeidet mellom lokale rådgivere og deres produsenter fungerer veldig bra i Rogaland. Bøndene har kort vei til å få svar på praktiske spørsmål om programmene. Samtidig benytter mange av rådgiverne deres besetningsdataene til å analysere drifta og sammen med bøndene finne forbedringsområder. Et godt samarbeid mellom slakterienes rådgivere og Animalia er viktig. Rådgiverne tar kontakt med Animalia hvis de har problemer eller spørsmål om programmet og ikke minst så kommer de med mange nyttig innspill fra brukerne. Mari Langaker og Solveig Bjørnholt som jobber med utvikling av programvare i Animalia tar innspillene med i videreutvikling av programmene.

Vil du bli medlem av Saueeller Storfekjøttkontrollen?

Kontakt ditt lokale slakteri eller gå inn på Animalia.no og velg Saue eller -Storfekjøttkontrollen. Der finner du innmeldingsskjema i menyen «Bli medlem her». Alle nye medlemmer får en velkomstpakke fra Animalia. Den inneholder litt informasjon om den aktuelle husdyrkontrollen, noteringsbøker og en tøff t-skjorte. Husk at enkelte slakterier har gratis medlemskap for nye medlemmer. Kontakt ditt slakteri for nærmere informasjon.

Hva gjør Animalia

Animalia er et av Norges ledende fag- og utviklingsmiljøer innen kjøtt- og eggproduksjon. Vi har over 60 høyt kvalifiserte medarbeidere som arbeider med faglige spørsmål tilknyttet husdyrproduksjon fra bås til bord. Animalias oppdrag er å gi faglig støtte til norske bønder og norsk kjøtt- og eggindustri for å fremme omsetningen av kjøtt og egg. Dette gjør vi både gjennom felles tiltak finansiert
av omsetningsavgift og gjennom oppdrag for enkeltaktører og bedrifter i bransjen. Våre brukere er norske bønder, veterinærer og bedrifter i kjøtt- og eggindustrien. Til disse leverer vi kunnskap og kompetanse gjennom e-læring og kursvirksomhet, forsknings- og utviklingsprosjekter, utvikling og drift avhusdyrkontroller og dyrehelsetjenester.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- og eggprodusenten.

Nøkkelord: sauekontrollen, sau, Animalia
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser