Du er her: Forsiden / Kjøtt & Eggprodusenten / Aktuelt / – Storfekjøtt ikke årsak til klimaproblemer

– Storfekjøtt ikke årsak til klimaproblemer

– Sammenhengen mellom storfe-produksjon og miljøproblemer knyttet til utslipp av klimagasser, er betydelig overdrevet. Det må være andre forhold som spiller inn.

– Jeg opplever at man nærmest driver kampanjer mot kjøttproduksjon både i Norge og ellers i verden, sier Ola Flaten.

Forsker Ola Flaten ved Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF), har sett seg lei på den ensidige fokuseringen på klima-problemer knyttet til storfekjøttproduksjon. Flaten har gjennom lang tid fulgt debatten og han har i tillegg studert utenlandske forskningsrapporter som i stor grad nyanserer denne debatten.

Naturlige ressurser
– Poenget er å utnytte de naturlige ressursene som finnes i et hvert land for å øke matproduksjonen. I Norge gjør vi dette på aller beste ved å benytte oss av de naturlige gressog grovfôrressursene vi har i stort sett i hele landet vårt. Kun drøvtyggere er i stand til å utnytte disse ressursene og da blir det feil å kritisere denne bruken. Ved å satse på storfe og selvsagt også småfe, kan vi ha et landbruk i hele Norge, sier Flaten.

Økt import
Hans utgangspunkt er at vi trenger mer produksjon av storfekjøtt her i landet. Importen av storfekjøtt har økt kraftig de siste årene og for NILF-forskeren er det bedre å legge til rette for økt  produksjon av storfe i Norge, framfor å drive import.

– Utslippene av klimagasser fra norsk storfe er små i global sammenheng. Studier fra Verdens matvareorganisasjon har vist at utslippene pr. kg kjøtt er opptil tre ganger høyere i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Den store forskjellen skyldes forskjeller i kvalitet på fôr, dyremateriale, dyrehelse og driftsledelse, som fører til lavere tilvekst og høyere alder ved slakt i utviklingsland. I Latin-Amerika skyldtes en tredel av utslippene overgangen fra regnskog til beitemark, og bare dette bidrar med større klimagassutslipp enn hva som er anslått for norsk kjøttfeproduksjon, regnet pr. kg kjøtt.

USA-rapport
– Men vil ikke flere dyr i global sammenheng bidra til økt utslipp av klimagasser?
– Nei, så enkelt er det ikke. Studier fra USA slår fast at vi hadde nesten like store metanutslipp fra ville drøvtyggere i USA før koloniseringen som fra alle dagens tamme drøvtyggere (både melk og kjøtt) i USA. Det må med andre ord være annet enn drøvtyggerne våre som er den egentlige årsaken til økte klimagassutslipp.

Flaten mener at miljøvernorganisasjonene i alt for stor grad har pekt ut kjøttproduksjonen som den store «synderen» i miljøsammenheng.

Kampanjer mot kjøtt
– Jeg opplever at man nærmest driver kampanjer mot kjøttproduksjon både i Norge og ellers i verden. Når denne kampanjen også rettes mot dyr som sørger for å holde naturlandskapet i hevd og utnytter naturlige beiteressurser, blir jeg betenkt. At fokuset ble rettet mot kraftfôrintensive driftsformer og nedhogging av regnskog kunne jeg forstått. Vi må her i landet tenke mer globalt rundt dette. Ved å satse på kjøttproduksjonen basert på drøvtyggere, reduserer vi importen av rødt kjøtt fra land som opplagt produserer på en mindre miljøvennlig måte enn vi kan gjøre, konkluderer Ola Flaten.

Miljøregnskap
På spørsmål om det er forskjell på rent kjøttproduksjon basert på storfe og en kombinasjon av melk og kjøttproduksjon, svarer han: – Totalt sett kan det være fornuftig å redusere avdråtten i melkeproduksjonen noe, ettersom økt melkeproduksjon krever mer kraftfôr, ofte basert på import.

Vi vet at gress til fôr, framfor korn, bidrar til å binde karbonet i jorda og på den måten gir et bedre klimaregnskap. Høy melkeytelse pr. ku gir også færre kalver til kjøttproduksjon, og kjøtt produsert i kombinasjon med melk gir lavere utslipp av klimagasser pr. kg kjøtt enn fra spesialisert kjøttfe. Men det er viktig å ikke gi kjøttproduksjon basert på drøvtyggere skylden for verdens miljøproblemer, avslutter Ola Flaten.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Nøkkelord: miljø, bærekraft
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser