Du er her: Forsiden / Om KLF / Kronikker / En etterlengtet gjennomgang!

En etterlengtet gjennomgang!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varsler i DN 15.01 en gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. (Kronikk på trykk i Dagens Næringsliv 23.01.2014)

- De siste tiårenes store strukturelle endringene både i landbruket, matvareindustrien og landbruket medfører at det er et stort, oppdemmet behov for gjennomgang og modernisering av markedsordningene. Målet må være å sikre reell konkurranse mellom aktørene og å skape balanse i markedet. Noen sektorer trenger fortsatt markedsregulering, men den må være konkurransenøytral, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Hovedformålet med markedsreguleringen er å balansere tilførselen av jordbruksråvarer til markedet. Ulike tiltak benyttes for å oppnå målprisen staten og jordbruket avtalte i jordbruksavtalen.

Da den forrige regjeringen utarbeidet stortingsmeldingen “Velkommen til bords” fant de ikke grunn til å se nærmere på markedsordningen. I stedet valgte det Senterparti-ledede departementet å skrive 5 setninger om fortreffeligheten til dagens modell: “Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres”.

Selv om ordningene for markedsregulering ikke ble gjennomgått i meldingen, har det knapt noen gang blitt gjort større endringer i dem enn de siste fem årene. Stortinget har sagt fra seg beslutningsrett for prisene på egg, storfekjøtt og lam, det samme er tilfelle for bøndenes forhandlere i Bondelaget og Småbrukarlaget. Ansvaret er gitt til Nortura, både for fastsetting av priser og for iverksetting av reguleringstiltak. Det ble på nytt innført markedsregulering for sau, og ikke minst; på egg er definisjonen på markedsoverskudd satt til at en aktør, Nortura, har for mye egg.

Målsettingene for markedsreguleringen er formulert i St. meld nr. 19 (1999-2000) om norsk landbruk og matproduksjon. I Meld. St. 9, “Velkommen til bords” blir disse videreført:

  • Mest mulig stabile priser for produsentene, noenlunde ens priser over hele landet
  • Stabile avsetningsmuligheter for produsentene
  • Stabile forsyninger i alle forbruksområder og til noenlunde ens pris
  • Reguleringen skal bidra til at produsentene oppnår priser mest mulig i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger, samtidig som prisen i markedet skal holdes på eller under avtalt nivå, som gjennomsnitt for året.

I notat 2011-8 “Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren”, utarbeidet av Norsk Institutt for landbruksøkonomi (NILF) som er et institutt underlagt Landbruks- og matdepartementet, reises det tvil om flere forhold ved effekt og verdi av dagens markedsregulering både for bønder, samfunn og forbruker. Og det med god grunn.

Det er bare å se på det markedsregulerte i svinemarkedet, der har det vært overproduksjon i tre år. I eggmarkedet er det også en stund siden det var balanse. Paradokset er at innenfor både svin og egg jobber Nortura særdeles aktivt for å sikre seg mer produksjon. Til og med gjennom nyetablering. Nortura kan kapre produsenter vel vitende om at bedriften alltid har en kunde som betaler for seg, nemlig markedsreguleringen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser