Du er her: Forsiden / Om KLF / Organisasjon / Vedtekter for Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor SA

Vedtekter for Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor SA

§ 1 FORMÅL - Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontors formål er å løse fellesoppgaver av forretningsmessig art for kontorets medlemmer og yte dem bistand i spørsmål som vedrører driften av deres virksomheter.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer av Servicekontoret skal være medlemmer av Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

§ 3 STYRET

Servicekontoret ledes av et styre på 5 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for 2 år om gangen.

§ 4 STYRETS FUNKSJONER

Styret avgjør alle saker som ikke hører inn under årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer er til stede. Lederen eller den styret velger leder styrets møter.

Styret kan oppnevne utvalg og komiteer til å forestå Servicekontorets forskjellige oppgaver. Styrets arbeidsmåte, oppgaver m.v. fremgår i egen styreinstruks. Alle beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Styremøte avholdes etter lederens innkallelse og ellers når minst 2 styremedlemmer krever det. Over styrets forhandlinger føres møtebok.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet innkalles med en måneds varsel og avholdes i forbindelse med landsmøtet i Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.

Årsmøtet ledes av styrets leder eller valgt dirigent.

Årsmøtet skal:

a) Godkjenne delegatene og fullmakter


b) Godkjennelse av innkallelse og dagsorden
c) Velge to delegater til å undertegne protokollen
d) Behandle og godkjenne Styrets beretning og revidert regnskap
e) Behandle innkomne saker
f) Fastsettelse av avgift
g) Valg av leder, nestleder, styremedlemmer, vararepresentanter og valgkomité.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 10 prosent av medlemmene er representert. Medlemmet representeres ved en delegat fra ansatte, eiere eller styre. En tilstedeværende delegat kan ved fullmakt også representere ett - 1 - annet medlem. Alle saker avgjøres med alminnelig stemmeflertall, se dog § 9.

Lederens stemme gjør utslag ved stemmelikhet.

Saker som ønskes behandlet, må være innsendt innen 1. april (ved vedtektsendring innen 1. mars).

 § 6 VALGKOMITÉ

Valgte organer i Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor skal sammensettes slik at disse er godt egnet til å ivareta alle ulike interesser i medlemsmassen. Sammensetningen skal også ivareta ulike geografiske interesser og tilstrebe en god representasjon fra begge kjønn. Valgkomiteen skal i henhold til vedtatt instruks fremme forslag på:

1. Leder for 2 år.

2. Nestleder for 2 år.

3. 3 styremedlemmer for 2 år.

Minst 2 av ovennevnte skal være styremedlemmer i KLF

4. 2 varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge for 2 år.

5. 5 personer til valgkomiteen for 2 år, alle skal være blant deltakerne i KLFs valgkomité.

6. Leder av valgkomiteen. Velges blant valgkomiteens medlemmer.

7. Forslag fast godtgjøring leder og møtegodtgjøring

Valgbare til styret er ansatte, eiere og styrerepresentanter blant medlemmene. I tillegg kan maksimalt 2 eksterne velges til styret/vararepresentantene. Spesielle regler knyttet til eksterne styremedlemmer fremgår i styreinstruksen.

Styremedlemmer/vararepresentanter som trer ut av stilling/funksjon i medlemsbedrift som gjør dem valgbare til styret, eller representerer bedrifter som utgår som medlem, trer ut av styret med umiddelbar virkning.

Styret avgjør om styremedlemmer som har trådt ut av styret og som senere får ny posisjon som gjør dem valgbare kan tre tilbake i sitt styreverv.

§ 7 ADMINISTRASJON

Servicekontorets daglige leder ansettes av styret som fastsetter instruks for stillingen.

Virksomheten er samlokalisert med Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbunds lokaler i Oslo.

 § 8 AVGIFTER, STEMMERETT

Avgifter til Servicekontoret fastsettes av årsmøtet, og kan graderes i forhold til medlemmenes omsetning, antall ansatte, eller på annen måte. Hvert medlem har én stemme, dog er stemmerett knyttet opp til avgiften slik at medlemmer med:

  • 16-30 ansatte har 2 stemmer
  • 31- og flere ansatte har 3 stemmer

 § 9 UTMELDELSE

Utmeldelse av Servicekontoret skjer automatisk ved utmeldelse av KLF. Serviceavgift betales for den forholdsmessige del av avgiftsperioden medlemskapet har eksistert. Medlemmer som ikke har betalt serviceavgift strykes som medlem tre måneder etter serviceavgiftsperiodens utløp, og kan ikke gjenopptas som medlem før skyldig serviceavgift er betalt.

 § 10 VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtekter kan kun skje på årsmøtet. Forslag må være innsendt til styret senest 1. mars. Endringsvedtaket krever 2/3 flertall.

 § 11 OPPLØSNING

Kjøtt- og fjørfebransjens Servicekontor kan bare oppløses når årsmøtet på to påfølgende ordinære møter treffer beslutning herom med 3/4 flertall. Etter oppgjør av gjeld og andre forpliktelser skal forbundets nettokapital anvendes til beste for den private kjøtt- og fjørfeomsetning.

Ved det første oppløsningsvedtak velges et avviklingsstyre som skal være identisk med servicekontorets styre valgt etter vedtektenes § 3. Dette styret er ansvarlig for avviklingen av den regulære drift, men skal dessuten utrede og foreslå for den neste generalforsamling disponeringen av nettokapitalen ved Servicekontorets opphør.

På dette årsmøtet skal den endelige beslutning om oppløsning og disponering av formuen foretas. Sistnevnte vedtak fattes med simpelt flertall.

§ 12 DISPONERING AV ÅRSOVERSKUDD

Årsoverskudd skal tilbakeføres til virksomheten gjennom godskriving av egenkapital.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser