Du er her: Forsiden / Trygg mat / Bedre forbrukerinformasjon om produkter som er trukket fra markedet

Bedre forbrukerinformasjon om produkter som er trukket fra markedet

Mattilsynet ønsker å styrke forbrukerinformasjon om mat og drikke som har blitt trukket fra markedet på grunn av helsefare eller mulig helsefare. Dette skjer etter samme modell som Fødevarestyrelsen i Danmark bruker, men vi skal benytte Matportalen.

www.mattilsynet.no

www.mattilsynet.no

Dersom produktet som trekkes har nådd forbruker, plikter virksomheten å informere de som kan ha kjøpt det. Det at Mattilsynet nå vil publisere slike nettmeldinger, fjerner ikke virksomhetens informasjonsplikt, men de vurderer selv hvilke kanaler som er best egnet for å nå ut til den aktuelle kjøpergruppen.

Her finner du nettskjema for å melde fra til Mattilsynet om tilbaketrekninger.
Kontakt KLF om du har spørsmål rundt utfylling eller har andre spørsmål om tilbakemedling.

Hvor vil disse nettmeldingene ligge?
Meldinger om tilbaketrekking vil vises i en nyhetsliste på forsiden av matportalen.no og vil også bli liggende i en egen liste, på denne siden.

Virksomhetenes informasjonsplikt
Matloven (Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.) regulerer tilbaketrekking og tilsyn med tilbaketrekking, for alle ovenfor nevnte produkter med unntak av kosmetikk. Det er matlovens § 6 som ligger til grunn, når det oppstår en mistanke om en fare eller at det påvises en reell fare. Matloven § 23 første ledd første punktum, sier at:

Selv om det er virksomheten som er ansvarlig for å trekke tilbake produkter, har Mattilsynet en forpliktelse etter denne bestemmelsen til å forsikre seg om at tilbaketrekking faktisk skjer.

Paragraf 6 tredje ledd sier at: Virksomheten skal umiddelbart iverksette tilbaketrekking fra markedet vedmistanke om helseskadelige næringsmidler. Videre står det at Virksomheten skal iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger.

Det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at et viktig tiltak som skal vurderes er om det er nødvendig å gå ut med informasjon til forbrukeren, dersom produktet kan ha nådd ut til denne.

Hva Mattilsynet mener med ordet ”tilbakekalling”
Mattilsynet (og Fødevarestyrelsen) har tradisjon for å bruke begrepet ”tilbaketrekking” enten produktet har nådd ut til forbruker eller ikke. Vi er klar over at mange matvarebransjer nok ville brukt begrepet ”tilbakekalling”, heller enn en ”tilbaketrekking”.

Når Mattilsynet snakker om ”tilbaketrekking av produkter fra markedet”, menes altså produkter som har nådd ut til forbruker og som det derfor er interessant å gi forbrukerne informasjon om. Det gjelder enten Mattilsynet har måttet fatte vedtak om omsetningsforbud eller ikke. Som regel skjer en slik tilbaketrekking/tilbakekalling uten at det har vært nødvendig for myndighetene å fatte vedtak.

Da dette er en ny ordning, har Mattilsynet valgt å begrense omfanget til:

  • næringsmidler (matvarer og drikkevarer)
  • tilfeller der årsaken er påvist helsefare eller mistanke om helsefare

Omfanget kan bli utvidet på et senere tidspunkt, dersom det anses som hensiktsmessig og håndterbart.

Hvordan sendes informasjon om tilbaketrekking inn til Mattilsynet?

  • Virksomhetene sender inn informasjon om tilbaketrekking, til sitt lokale Mattilsyn (distriktskontor).
  • Tilbaketrekkinger bør ledsages av bilde av produkt(ene). Bildet skal ha en oppløsning på 72 dpi og en størrelse på minimum 620 (bredde) x 300 (høyde).
  • Informasjonen kan sendes på egne standardiserte varslingsskjemaer, eller virksomheten kan velge å benytte Mattilsynets skjema (se vedlegg).
  • Distriktskontoret kvalitetssikrer informasjonen i feltene før saken sendes til publisering på matportalen.no.
  • Ved publisering, vil saken også bli speilet som en kort nyhetsmelding på www.mattilsynet.no, med link til selve saken på matportalen.no.
  • På matportalen.no vises tilbaketrekkingen i nyhetsliste på forsiden og i en egen liste med tilbaketrekkinger http://matportalen.no/verktoy/advarsler/#tabs-1-2-anchor
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt

Annonser