Bergesen møter KLF på neste styremøte

I generaldebatten på årsmøte i Norges Bondelag i juni gikk Hanne Bergesens hardt ut mot Coop, egne merkevarer (EMV) og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund. Nå møter hun KLF på neste styremøte.

Hanne Bergesen har respondert positivt på KLFs invitasjon, noe vi setter stor pris på at hun tar seg tid til. For KLF er det viktig å få en god forståelse og innblikk i begrunnelsene og vurderingene som ligger bak Bergesens innlegg på årsmøte i Norges Bondelag, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen.

- KLF ønsker å ha et godt samarbeid med landbruksnæringen. I de saker der vi er uenige er vår ambisjon at vi skal klare å håndtere uenigheten på en konstruktiv og løsningsorientert måte.

KLFs administrerende direktør svarer her Hanne Bergesen gjennom et åpent brev og en invitasjon til neste styremøte:

Jeg leser med interesse på Norges Bondelags nettside gjengivelsen av ditt innlegg på årsmøte i Norges Bondelag. Ifølge nettsiden deler du ikke Ola Strand, Coop, sine vurderinger når det gjelder EMV slik han delte dem med oss på vårt landsmøte. Jeg har stor forståelse for at mange bedrifter, og spesielt merkevarebedrifter, er bekymret over utviklingen og risikoen EMV gir for ytterligere pressende marginer.

Men for norske bønder som produserer råvarer til industrien er dette mindre problematisk. Alle tiltak som driver vekst i det norske markedet, øker potensialet for omsetning av norsk råvarer. Det sikrer importvernet – som jeg antar vi begge er for. Og norske bønder har jordbruksavtalen og markedsreguleringen som sine verktøy for å holde prisen oppe på forutsatte nivåer.

Senest i mars i år uttaler Arne Kristian Kolberg at Nortura har satt seg som mål å ta over halve markedet for EMV-kjøttvarer. Dine utsagn gjør nå at vi har forventninger til at du jobber aktivt for at Nortura ikke lenger skal satse innen EMV.

At en del norske bønder velger å bruke pengene sine som eiere av næringsmiddelbedrifter fremfor å bruke de til investering og aktivitet på egen gård, får være et valg den enkelte bonde tar. Andre velger å overlate slikt eierskap til personer som ønsker å investere kapital i matindustrien. Slik skaffes ekstern kapital til å ta risikoen det er å satse penger i en sektor med lav avkastning, mange generiske produkter og mye politisk styring av rammebetingelsene fra avtalepartene.

Jeg leser videre at du husker 2 ord fra vårt 11 sider lange uttalelse til årets jordbruksoppgjør. Det er beklagelig for oss selvsagt at du ikke har fått med deg første avsnitt i vår uttalelse:
“Hovedbildet for kjøtt- og fjørfesektoren er at tilstrekkelige volumer fremskaffes til industrien med unntak av de grovfôrbaserte produksjonene. Det er viktig at det kommer et tydelig inntektsløft for disse produksjonene, noe som i det alt vesentligste må skje gjennom tilførsel av budsjettmidler. Også for de kraftfôrkrevende produksjonene er det viktig at bøndene opplever stabil og god økonomi. Derfor er det avgjørende at jordbruksavtalen og landbrukspolitikken legger til rette for virkemidler og løsninger som fremmer balanse i markedet.“

KLF er godt vant til at det vi sier og mener om landbrukspolitikken og ønsket utvikling videre, presenteres stykkevis, delt og løsrevet fra sammenhengen av talspersoner som på ulikt vis representerer landbruket. Det er gjerne personer som ikke er positive til at de private kjøtt- og fjørfebedriftene investerer kapital og tid for å foredle norske bønders råvarer. De snakker gjerne med stor innlevelse og sikkerhet om hvor ille de private aktørene er, selv om vi sjelden har registrert at de har særlig mye kontakt med oss.

I ditt tilfelle kan jeg i farten ikke registrere at verken administrasjonen eller styret i KLF har hatt kontakt med deg, eller på annen måte drøftet KLFs syn på ønsket utvikling i landbruket og landbrukspolitikken, de siste 10 årene. Det er mulig jeg tar feil, korriger meg gjerne.

Som en oppfølging av ditt innlegg på Norges Bondelags årsmøte inviterer jeg deg til styremøtet i KLF 11. september til å holde et 20-25 minutters innlegg om ditt syn på situasjonen for norske bønder innenfor egg- og kjøttsektoren og hvilke utfordringer og løsninger i landbrukspolitikken du ser for deg på disse områdene framover. Vi setter av like mye tid til en meningsutveksling i etterkant av innlegget.

Jeg håper du ser positivt på invitasjonen og jeg ser fram til en konstruktiv dialog.

Vennlig hilsen
Bjørn-Ole Juul-Hansen
administrerende direktør i KLF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Siste saker