Driftskredittordningen

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund inngikk i 1968 en avtale med Sparebankforeningen i Norge og Den Norske Bankforening om en avtale der bøndene innvilges driftskreditt mot at slakteriene garanterer for en… Les mer

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund inngikk i 1968 en avtale med Sparebankforeningen i Norge og Den Norske Bankforening om en avtale der bøndene innvilges driftskreditt mot at slakteriene garanterer for en andel av eventuelle tap. Bransjeorganisasjonen Kjøttbransjens Landsforbund ble en ettergarantist for de respektive slakteriene.

I tiden etter at avtalen ble inngått har flere varemottakere innenfor de ulike sektorene på privat side i landbruket sluttet seg til avtalen. Pr. i dag er kjøttsektoren, egg-fjørfekjøttsektoren, melkesektoren og kornsektoren med i ordningen. Ettergarantistene for de ulike sektorene er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Meieribransjens Landsforbund, Norkorn, Unikorn og Norgesfõr.

Bedrifter som deltar i ordningen bør følge nøye med i forhold til om bønder skifter varemottaker. Det er da viktig å følge opp i henhold til avtalen og sørge for at garantiansvaret overføres til ny varemottaker.

For øvrig er det å anbefale at bedriften holder orden på underskrevne garantierklæringer samt notifikasjoner. Dette kan bli viktig i tilfelle det oppstår tap.

Med  tanke på at det årlig skal leveres oversikt over avregning pr. produsent til Produsentregisteret, er det viktig at en legger til rette for dette i sitt regnskapsystem. I årsregnskapet skal bedriften også ha med størrelsen på garantien bedriften hefter for.

Driftskredittordningen for private oppfattes av produsentene som svært viktig. Dette gir konkurransedyktige betingelser i banken sammenlignet med hva man kan oppnå i landbrukssamvirket. Det er derfor viktig at alle parter opptrer ryddig i forhold til ordningen slik at den kan videreføres på en hensiktsmessig måte.

Siste saker