En etterlengtet gjennomgang!

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug varsler i DN 15.01 en gjennomgang av markedsreguleringen i landbruket. (Kronikk på trykk i Dagens Næringsliv 23.01.2014)

- De siste tiårenes store strukturelle endringene både i landbruket, matvareindustrien og landbruket medfører at det er et stort, oppdemmet behov for gjennomgang og modernisering av markedsordningene. Målet må være å sikre reell konkurranse mellom aktørene og å skape balanse i markedet. Noen sektorer trenger fortsatt markedsregulering, men den må være konkurransenøytral, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

Hovedformålet med markedsreguleringen er å balansere tilførselen av jordbruksråvarer til markedet. Ulike tiltak benyttes for å oppnå målprisen staten og jordbruket avtalte i jordbruksavtalen.

Da den forrige regjeringen utarbeidet stortingsmeldingen “Velkommen til bords” fant de ikke grunn til å se nærmere på markedsordningen. I stedet valgte det Senterparti-ledede departementet å skrive 5 setninger om fortreffeligheten til dagens modell: “Samvirkets rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres”.

Selv om ordningene for markedsregulering ikke ble gjennomgått i meldingen, har det knapt noen gang blitt gjort større endringer i dem enn de siste fem årene. Stortinget har sagt fra seg beslutningsrett for prisene på egg, storfekjøtt og lam, det samme er tilfelle for bøndenes forhandlere i Bondelaget og Småbrukarlaget. Ansvaret er gitt til Nortura, både for fastsetting av priser og for iverksetting av reguleringstiltak. Det ble på nytt innført markedsregulering for sau, og ikke minst; på egg er definisjonen på markedsoverskudd satt til at en aktør, Nortura, har for mye egg.

Målsettingene for markedsreguleringen er formulert i St. meld nr. 19 (1999-2000) om norsk landbruk og matproduksjon. I Meld. St. 9, “Velkommen til bords” blir disse videreført:

  • Mest mulig stabile priser for produsentene, noenlunde ens priser over hele landet
  • Stabile avsetningsmuligheter for produsentene
  • Stabile forsyninger i alle forbruksområder og til noenlunde ens pris
  • Reguleringen skal bidra til at produsentene oppnår priser mest mulig i samsvar med jordbruksavtalens forutsetninger, samtidig som prisen i markedet skal holdes på eller under avtalt nivå, som gjennomsnitt for året.

I notat 2011-8 “Regulering for organisering – markedsregulering i kjøttsektoren”, utarbeidet av Norsk Institutt for landbruksøkonomi (NILF) som er et institutt underlagt Landbruks- og matdepartementet, reises det tvil om flere forhold ved effekt og verdi av dagens markedsregulering både for bønder, samfunn og forbruker. Og det med god grunn.

Det er bare å se på det markedsregulerte i svinemarkedet, der har det vært overproduksjon i tre år. I eggmarkedet er det også en stund siden det var balanse. Paradokset er at innenfor både svin og egg jobber Nortura særdeles aktivt for å sikre seg mer produksjon. Til og med gjennom nyetablering. Nortura kan kapre produsenter vel vitende om at bedriften alltid har en kunde som betaler for seg, nemlig markedsreguleringen.

Siste saker