Få alvorlige regelbrudd

Onsdag presenterte Mattilsynet foreløpige resultater fra tilsynskampanjen på gris. Det er gjennomført 168 tilsyn i slaktegris- og smågrisbesetninger, og så langt er det funnet få alvorlige avvik. Det er ikke… Les mer

Onsdag presenterte Mattilsynet foreløpige resultater fra tilsynskampanjen på gris. Det er gjennomført 168 tilsyn i slaktegris- og smågrisbesetninger, og så langt er det funnet få alvorlige avvik.

Det er ikke funnet alvorlig vanskjøtsel på de gjennomførte tilsynene, og det er heller ikke funnet noe som gir grunnlag for å melde noen til politiet, avvikle griseholdet eller fatte vedtak om reduksjon av dyretallet.

– Vi er glade for å få bekreftet at det er få alvorlige avvik i norske grisebesetninger, sier spesialveterinær Emilie Oldervik.

Mattilsynet opplyser at det så langt i kampanjen er funnet flest avvik som gjelder for lite eller manglede strø eller rotemateriale. De uttaler også at registrerte avvik eksempelvis kan gjelde mangelfull dokumentasjon, og at avvik ikke nødvendigvis betyr at dyra lider.

Les mer om funnene hos Mattilsynet

– Det er høyt fokus på dyrevelferd i bransjen, og det er noe som jobbes kontinuerlig med i alle ledd. At tilsynskampanjen påpeker enkelte områder som kan forbedres, ser vi på som nyttig. Vi blir aldri ferdige med dyrevelferdsarbeidet, og vil stadig strekke oss for å gjøre det bedre, sier Oldervik.

Tidligere tilsynskampanjer har prioritert å besøke de gårdene hvor Mattilsynet mener det har vært størst risiko for at grisene ikke har det bra, og de har ikke vært landsdekkende. Likevel har resultatene i mange tilfeller blitt brukt til å slå fast status for hvordan svineproduksjon drives.

Denne kampanjen skiller seg fra tidligere ved at besetningene er tilfeldig plukket ut. I løpet av to år skal 600 besetninger over hele landet inspiseres, og inspeksjonene fordeles på de ulike regionene basert på antallet svinebesetninger.

De foreløpige funnene fra tilsyn utført tom. august i år, viser:

  • Få alvorlige regelbrudd, ingen funn av alvorlig vanskjøtsel.
  • Noen gjennomgående utfordringer. Mattilsynet trekker spesielt fram mangelfull bruk av strø og rotemateriale.
  • Det er brudd på regelverket i 55 % av dyreholdene. Det er flest brudd på regelverket om bruk av strø og rotemateriale
  • Mattilsynet er tydelige på at avvik ikke er ensbetydende med at dyra lider.
  • Det ble gjort 11 vedtak om avliving av til sammen 12 syke dyr.
  • Mattilsynet har ilagt én svineprodusent overtredelsesgebyr. Den samme produsenten har fått delvis aktivitetsforbud,

Se mer info på Mattilsynets temaside for kampanjen

Siste saker