Hva er registreringsplikt? 

Svar 6. januar 2021:Alle som skal passere grensen til Norge, også norsk statsborger, skal fylle ut et reiseregistreringsskjema. Man kan velge mellom å registrere seg digitalt eller med papirskjema. Ved digital registrering, vil man etter fullført registrering få en kvittering som skal vises til politiet ved ankomst. Man må registrere seg før ankomst i Norge, men ikke tidligere enn 72 timer før innreisetidspunktet. Velger man papir må man skrive ut og ta med skjemaet, som skal leveres til politiet ved ankomst.

Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene?

Svar 17. desember 2020:Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen i anlegget. De må fremvise en negativ koronatest for å komme inn i Norge som beskrevet før. De bør testes ved ankomst til Norge og må selvfølgelig være i karantene på fritiden. De må også ha med seg dokumentasjon på arbeidsforholdet og adressen hvor de vil være i karantene.

Er det noen land nå hvor man kan få unntak fra karantenereglene?

Svar 17. desember 2020:Det er per 16. desember kun reisende fra Grønland, Færøyene og enkelte områder i Finland som ikke behøver å være i karantene i 10 dager når de kommer til Norge. For alle andre land og områder er 10 dagers karantene hovedregelen. Hvis man kommer fra Grønland, Færøyene, Island, Irland eller enkelte områder i Finland, kan man begynne å jobbe i Norge etter én negativ koronatest etter ankomst. Deretter må man testes hver tredje dag i hele karanteneperioden for å kunne fortsette å jobbe.  

Hvilke krav stilles til karantenestedet? 

Svar 17. desember 2020: Personer som skal i karantene etter innreise til Norge, skal oppholde seg på karantenehotell. Dette gjelder ikke for personer bosatt i, eller som eier bolig i Norge, eller hvis arbeidsgiver / man selv sørger for egnet oppholdssted. Oppholdsstedet må ha enerom med TV og internett, eget bad og eget kjøkken eller matservering. 

Hvem må vise frem en negativ koronatest for å komme inn i Norge?

Svar 10. november 2020: I utgangspunktet må alle utenlandske statsborgere fremvise bevis på en negativ koronatest for å få komme inn i Norge. Unntaket er personer med oppholdsrett eller oppholdstillatelse i Norge. Også ansatte som pendler mellom Sverige/Finland og Norge og som testes jevnlig for coronavirus er unntatt kravet. Alle andre ansatte som pendler mellom Norge og et annet land må vise frem en slik test for å få komme inn i landet. Også servicepersonell og annet kritisk personell må vise frem en slik test ved grensen til Norge.

De som kommer til Norge, må fremvise en attest som sier at testen ble tatt for mindre enn 72 timer siden og at testen er en PCR-test eller en antigen hurtigtest. Attesten må være skrevet på norsk, svensk, dansk, engelsk, fransk eller tysk.

Kan man slippe karantene og kravet om negativ koronatest hvis man allerede har hatt covid-19?

Svar 10. november 2020: Ja, dersom man kan dokumentere at man i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene. Testen må være tatt mens man var syk og man må ha fått påvist koronavirus gjennom viral RNA molekulær testing (PCR). Testen må være minst 4 uker gammel. Såkalt antistofftest er ikke tilstrekkelig. Det er ikke et krav om at testen må ha vært gjennomført i Norge.

Kan utenlandsk servicepersonell og annet kritisk personell fortsatt unntas 10 dagers karantene?

Svar 10. november 2020: Ja, de kan unntas fra karantenekravet i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er nødvendig for å kunne opprettholde produksjonen i anlegget. De må fremvise en negativ koronatest for å komme inn i Norge som beskrevet over. De bør testes ved ankomst til Norge og  selvfølgelig være i karantene på fritiden. De også ha med seg dokumentasjon på arbeidsforholdet og adressen hvor de vil være i karantene.

Er det noen land nå hvor man kan få unntak fra karantenereglene?

Svar 10. november 2020: Det er per 10. november kun reisende fra Grønland og enkelte områder i Finland som ikke behøver å være i karantene i 10 dager når de kommer til Norge. For alle andre land og områder er 10 dagers karantene hovedregelen. Hvis man kommer fra Finland, deler av Sverige, syd-Danmark, Estland, Hellas eller Latvia, kan man begynne å jobbe i Norge etter én negativ koronatest etter ankomst. Deretter må man testes hver tredje dag i hele karanteneperioden for å kunne fortsette å jobbe.

Hvilke krav stilles til karantenestedet?

Svar 10. november: Det jobbes med å opprette karantenehotell, og kommunene har ansvar for dette. Et opphold på karantenehotell vil koste 500 kroner per natt for privatpersoner og 1500 kroner per natt for bedrifter. Den ansatte kan også bo på et sted som du som arbeidsgiver organiserer. Det må være et sted hvor personen kan bo på enerom og helt adskilt fra andre i karantenetiden. Nærmere anbefalinger om karantested vil komme fra myndighetene i løpet av uken.

Kan ansatte få sykepenger hvis de har reist hjem til jul og må i karantene når de kommer til Norge igjen?

Svar 10. november 2020: Utenriksdepartementets råd om å unngå alle unødvendige reiser utenlands, gjelder til 15. januar. Hvis ansatte allikevel reiser hjem til jul, og dermed har trosset UDs reiseråd, kan de nektes sykepenger i karantenetiden når returnerer. Se mer informasjon om sykepenger på NHOs sider: https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/ansettelser-og-rekruttering/utenlandsk-arbeidskraft2/sporsmal-og-svar/har-arbeidstakere-i-innreisekarantene-krav-pa-sykepenger/

Hvem kan testes for å forkorte karantenetiden?

Svar 28. oktober 2020: Frem til lørdag kan alle fra EU/EØS/Schengen bli testet for koronavirus for å kunne begynne i jobb raskere. Fra lørdag er det kun arbeidstakere fra de landene som EU har definert som gule eller grønne, som kan testes for å begynne jobbe. Alle andre må i karantene i 10 dager.  

Folkehelsemyndighetene har ennå ikke laget en enkel  visuell oversikt over EUs status for de ulike landene. Status per nå er at samtlige land i Europa er røde, bortsett fra deler av Sverige og Danmark, hele Finland, Tyskland, Hellas, Latvia og Estland.  Fra og med lørdag er det altså kun arbeidstakere fa disse landene som kan testes for å begynnes raskere i jobb. 

Hvilke regler gjelder nå for de som allikevel kan testes for å kunne raskere i jobb?

Svar 28. oktober 2020: Fra i dag gjelder strengere regler for utenlandske arbeidstagere som skal testes for å kunne unntas fra arbeidskarantene: 

De må teste negativt for koronavirus etter at de har kommet til Norge. Når de har testet negativt kan de begynne å jobbe, men må fortsatt være i karantene på fritiden. For å kunne fortsette å jobbe, må de testes hver tredje dag i 10 døgn etter at de har kommet til Norge. Arbeidsgiver har ansvar for å organisere og finansiere dette. De første 10 dagene etter ankomst til Norge må arbeidstagerne bo på enerom.

Er det noen som kan unntas fra karantenereglene?

Svar 28. oktober 2020: Ja, det er fortsatt mulig å unnta kritisk personell fra karantenereglene i arbeidstiden hvis de skal gjøre en jobb som er kritisk for at bedriften kan opprettholde produksjonen. Dette gjelder for eksempel servicepersonell som skal gjøre en jobb strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift.  

I tillegg er det per i dag unntak fra karanteneplikten for personer fra Grønland og fra deler av Finland, som er områder med lav smitte. 

Nå er det tid for influensa og forkjølelse. Må de ansatte i karantene hvis de blir syke?

Svar 28. oktober 2020: Nei de havner ikke i karantene, men det er viktig at alle holder seg hjemme når de er syke. Alle med symptomer som kan skyldes koronavirus bør ta kontakt med kommunen og be om å bli testet. Typiske symptomer som kan skyldes koronavirus er: feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals eller sykdomsfølelse. Man skal holde seg hjemme til man har fått testresultatet. Hvis man ikke har koronavirus, kan man gå på jobb igjen så snart man har god allmenntilstand – det vil si at man føler seg frisk og ikke har feber. Hvis man har fått negativt testsvar og føler seg frisk, men fortsatt har «restsymptomer» som litt hoste og rennende nese, kan man også gå på jobb. Det er altså ikke snakk om noen ti dagers «karantene» når man blir syk, men man bør testes og holde seg hjemme til allmenntilstanden er god igjen.

Ansatte returnerer fra utenlandsferie og snart kommer utenlandske sesongarbeidere. Kan vi kreve å få testet alle som har vært i utlandet siste 10 dager for koronavirus?

Svar 12.august 2020: Ja, hvis de kommer fra røde land. Smittevernregelverket beskriver hvordan dette kan gjøres. For at disse personene kan begynne å jobbe i stedet for å være i karantene, kreves en test etter ankomst i Norge, og deretter en ny test minst 48 timer senere. Test nummer to kan tidligst tas fem dager etter ankomst og senest åtte dager etter ankomst. Hvis den første testen er negativ, kan personen begynne å jobbe, men må være i karantene på fritiden. Hvis den andre testen også er negativ, oppheves karanteneplikten.

Ja, men med noen forbehold for grønne (fra i dag kalt gule) land. Flere bedrifter har iverksatt testing også av ansatte som kommer fra grønne land siste 10 dager. Det er ingen hjemmel i regelverket til å kreve dette, men av smittevernhensyn kan det være fornuftig å kreve test også av disse ansatte, i og med at koronasmitte er langt mer utbredt i mange av de landene som er definert som “grønne”, (eksempelvis Storbritannia), enn i Norge. Et slikt testregime kan ligne testingen fra røde land, med to tester med 48 timers intervall.  

Viktig: Selv om testing av folk fra grønne/gule land kan være fornuftig av smittevernhensyn, anses slik testing som et kontrolltiltak i arbeidsmiljøregelverket. Arbeidsmiljøloven og evt. hovedavtalens regler må altså følges hvis man vurderer å innføre pålagt testing av ansatte som har vært i grønne land. Dette innebærer blant annet drøfting med tillitsvalgte, og bedriften må kunne begrunne at testingen er nødvendig, enten fordi stillingen innebærer en risiko, eller at det er nødvendig for å verne liv eller helse. I tillegg må personopplysningene i forbindelse med testing håndteres etter regelverket. Det er også viktig at man har tenkt gjennom hvordan både positive og negative tester håndteres og hvordan den ansatte skal forholde seg i påvente av testresultater. Testing av friske, symptomfrie personer innebærer en risiko for falske positive resultater, og det er derfor viktig å ta to tester, også hvis den første testen er positiv. 

Kan vi forvente at kommunen vil bruke ressurser på å teste våre ansatte som har vært i utlandet siste 10 dager?

Svar 12.august 2020: Testing av personer fra grønne/gule land må bedriften selv organisere og betale testen for. Det er ikke gitt at kommunen vil prioritere slike tester, og det kan være at dere må inngå en avtale med en privat helsetjeneste for å få dette utført. Flere kjøttbedrifter har nå slike avtaler. Testing av personer fra røde land er nå en del av testkriteriene, og dette betyr at kommunen skal utføre disse testene gratis og uten at det er nødvendig med vurdering fra lege: https://www.fhi.no