Felles rekrutteringskrafttak til kjøtt- og matbransjen

Rekrutteringen til både kjøttindustrien og resten av matindustrien har i en årrekke vært dårlig og synkende. Nå igangsettes en nasjonal, flerårig rekrutteringskampanje som forhåpentligvis vil bedre søkningen til utdanninger næringen… Les mer

Rekrutteringen til både kjøttindustrien og resten av matindustrien har i en årrekke vært dårlig og synkende. Nå igangsettes en nasjonal, flerårig rekrutteringskampanje som forhåpentligvis vil bedre søkningen til utdanninger næringen har behov for.

Formålet med prosjektet er gjennom en flerårig rekrutteringskampanje å øke rekrutteringen av kompetente arbeidstakere til mat- og måltidsbransjen og økt rekruttering til utdanningene innen restaurant- og matfag.

Målgruppen for kampanjen vil først og fremst være skoleelever, foresatte og unge voksne.

Øvrige målgrupper og rekrutteringsveier inn i mat- og måltidsbransjen er også aktuelle, slik de er beskrevet i rekrutteringsutvalgets rapport Uten fagarbeidere – ingen matnasjon.

«Mat- og måltidsbransjen» er en samlebetegnelse for de utdanningstilbud, virksomheter, institusjoner og yrkesgrupper som er involvert i verdikjeden for mat, fra matindustri og lokal/småskala bearbeiding til restaurant- og institusjonsbord. Ved åpningen av NHO Mat og Drikkes årskonferanse kunngjorde landbruks- og matminister Sandra Borch at de nå gir to millioner kroner til økt rekruttering.

Målet med rekrutteringskampanjen er å vise både nåværende og fremtidige fagarbeidere de gode mulighetene som finnes innenfor denne bransjen, sa matministeren ved overrekkelsen.

Bredt eierskap til prosjektet

– Vår landsforening sto som avsender da prosjektgruppen søkte om disse pengene, men det er en bredt sammensatt gruppe eiere som står bak prosjektbeskrivelsen og den kommende rekrutteringskampanjen. Det er også et uttalt krav fra myndighetene at prosjektet må være bredt forankret i bransjen, med representasjon fra partene i arbeidslivet, og skole og skoleeier er med som samarbeidspartnere. Prosjektet bygger på rekrutteringsutvalgets rapport og vil iverksette de tiltak som er gjennomførbare ut fra finansiering og andre rammebetingelser, sier Espen Lynghaug, spesialrådgiver utdanningspolitikk og kompetanse i NHO Mat og Drikke.

I tillegg til NHO Mat og Drikke er det NHO Reiseliv, NHO Service og Handel, Sjømat Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Fellesforbundet, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), Norske Kokkers landsforening (NKL), Baker- og konditorbransjens Landsforening (BKLF) og Foreningen for Opplæringskontorene i Restaurant- og Matfag (FORM) som er eiere av prosjektet.

Må samordne ressursene

For å nå ut med et budskap til både ungdommer og deres foresatte, er det behov for å både forsterke gode eksisterende kommunikasjonskanaler og rekrutteringstiltak, samt utvikle nye rekrutteringsarenaer og kommunikasjonskanaler med et nasjonalt nedslagsfelt.

– Det gjøres mye godt rekrutteringsarbeid i dag, men det er viktig å ta inn over seg at om dette arbeidet var tilstrekkelig, hadde vi ikke hatt noen rekrutteringsutfordring. Det er behov for å samordne ressursene, og tenke nytt! I dette arbeidet bør prosjektet støtte seg på erfaringer fra andre bransjer og næringer som har gjennomført vellykkede rekrutteringstiltak. Det vil også være avgjørende å knytte til seg kommunikasjonsfaglig kompetanse på sosiale medier og markedsføring. Det er viktig at både bredden og mulighetene i fagene og bransjene blir kommunisert på en tydelig, realistisk og fengende måte, og på ungdommens premisser, understreker Espen Lynghaug.

Frem mot søknadsfristen 1. mars, vil arbeidet i hovedsak handle om å forsterke det eksisterende rekrutteringsarbeidet.

Siste saker