Foods-leder dømt

OSLO: Oslo tingrett har avsagt en knusende dom over den daglige lederen i Drammen-selskapet Foods AS. Sammen med en innkjøpsansvarlig i Nortura, ble han dømt for grov korrupsjon. Av Per… Les mer

OSLO: Oslo tingrett har avsagt en knusende dom over den daglige lederen i Drammen-selskapet Foods AS. Sammen med en innkjøpsansvarlig i Nortura, ble han dømt for grov korrupsjon.

Av Per A. Sleipnes

Det vil si fengselsstraffer på de to på henholdsvis to år og tre måneder og to år og seks måneder.

Fradømt stillingen

I tillegg til fengselsstraffen ble Per Yngvar Mathisen fradømt stillingen som innkjøpsansvarlig i Foods AS og i fem år mister han retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet, herunder å være daglig leder eller inneha annen ledende stilling i noe selskap. Han er dessuten fradømt retten til å sitte i noe selskaps styre, samt retten til å utøve funksjon som selger eller innkjøper som ledd i noen stilling eller virksomhet.

Inndragning av verdier

Også tidligere innkjøpsansvarlig i Nortura, Karl Gunnar Westad, fradømmes for fem år retten til å utøve funksjon som selger eller innkjøper som ledd i noen stilling eller virksomhet. Han må også tåle å få verdier for til sammen 380 000 kroner inndratt. Det er en nitid etterforskning som har avdekket de kriminelle forholdene og ledet fram til dommen. Både telefonavlytting og spaning, har vært benyttet i arbeidet med å dokumentere korrupsjonen.

Foods AS, som Mathisen arbeidet for, var kunde av Nortura SA. Som salgsansvarlig hadde Westad muligheter til å påvirke leveranser og priser på varer til Foods AS. Hverken Westad eller Mathisen informerte sine arbeidsgivere eller ledelsen i nevnte selskaper om sine økonomiske forbindelser, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

850 000 kroner

Det var i februar i fjor at det ble tatt ut tiltale i denne saken. Også en annen person i et annet Oslo-firma, sto tiltalt i Oslo tingrett i denne spesielle korrupsjonssaken.

Grunnlaget for saken må vi fem år tilbake i tid for å finne. I mai 2016, sørget Per Yngvar Mathisen for overføring av 350 000 kroner fra City Foods AS til salgsansvarlig i Nortura, Karl Gunnar Westad. I løpet av 2018 ble lånet i sin helhet ettergitt. I tidsrommet november 2018 til mars 2019, ba Westad flere ganger om å få overført ytterligere 500 000 kroner og Mathisen bekreftet flere ganger overfor Westad at han ville overføre en slik sum.

Industriselger

Karl Gunnar Westad har arbeidet i Nortura i mange år og var industriselger for hvitt kjøtt i den aktuelle perioden og Norturas kontaktperson mot de andre tiltalte i denne saken. Hans oppgave var salg og oppfølging av både løpende avtaler om faste partier til kunder i industrimarkedet, samt å realisere partier med overskuddsvarer eller ukurante varer. Slike partier omsettes i et spotmarked, og prisdannelsen her er sentral for flere spørsmål i saken.

100 millioner i omsetning

Foods AS på sin side er en betydelig aktør i markedet for hvitt kjøtt, med produksjon av industri- og storkjøkkenvarer. Omsetningen ligger på vel 100 millioner kroner årlig og har vært jevnt stigende. Det er rundt 45 ansatte og selskapet har hatt jevnt stigende overskudd de siste årene. Selskapet kjøper råvarer, stykker og skjærer ned slakt selv, og tar også imot ferdige stykningsdeler. Selskapet er den største kunden for Norturas industrisalg av hvitt kjøtt. Foods er et heleid datterselskap av Pelikan Invest AS, som igjen er heleid av Mathisens kone.

Verdiinndragning

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Mathisen har arbeidet i Foods og tilknyttede selskaper i flere tiår og som innkjøpsansvarlig i perioden saken gjelder.

– Det synes å være enighet om at Per Yngvar Mathisen har en langt viktigere posisjon i Foods enn hans stillingsbetegnelse skulle tilsi, og noen har formulert det slik at han «er» Foods, selv om selskapet har en daglig leder og personer ansatt i en administrativ stab, heter det i dommen.

Men det er ikke bare Mathisen som person som omfattet av denne dommen. Selskapet hans, Foods AS, må ut med en bot til statskassen på 3,6 millioner kroner. I tillegg må Drammen-selskapet tåle verdiinndragning statskassen med til sammen en million kroner.

Siste saker