Forener krefter i nye Animalia AS

Animalia er fra 1. januar 2018 eget aksjeselskap, eid av Nortura og KLF. Dermed forener kjøttbransjen krefter og styrker det felles faglige samarbeidet.

Samarbeidet omfatter alt fra husdyrkontroller og klassifiseringssystem for slakt til samfunnsaktuelle temaer, som dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, bærekraft og humanhelse.

Virksomheten er samtidig i utvikling. Det satses ytterligere i eksisterende forretningsområder og Helsetjenesten for storfe flyttes fra Tine til Animalia AS. De senere årene har omsetningen økt som følge av større aktivitet i satsningsområdene og økt etterspørsel etter Animalias produkter og tjenester.

I 2014 omsatte Animalia for 82 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2016 var 93 millioner og det nye aksjeselskapet budsjetterer med en omsetning på 104 millioner kroner i 2018. Rundt 62 prosent vil være finansiert over omsetningsavgiftene for egg og kjøtt, mens resten vil stamme fra salg av produkter og tjenester, samt forskningsmidler.

− Veksten i omsetning reflekterer større aktivitet i våre seks kjerneområder, nysatsinger og økt etterspørsel etter vår kompetanse, forteller adm. dir. Tor Arne Ruud, som forklarer bakgrunnen for satsningen slik:

− Nortura og KLF har lenge samarbeidet om de faglige tjenestene som gjøres felles for hele bransjen, men et nytt og styrket Animalia AS betyr at partene ønsker å gå ytterligere et trinn videre.    

Denne utviklingen bekreftes av Rolf Gjermund Fjeldheim, som er direktør for bransje/marked i Nortura og ny styreleder i Animalia AS. Han forklarer at Nortura SA og KLF sommeren 2016 ble enige om å styrke og videreutvikle det faglige bransjenøytrale samarbeidet ved å skille ut Animalia organisatorisk fra markedsregulator Nortura og etablere et eget selskap.

− Intensjonen er å videreutvikle det faglige tilbudet og styrke nytteverdien av Animalias kompetanse for norsk kjøtt- og eggproduksjon langs hele verdikjeden, sier Fjeldheim, og får støtte i sitt syn fra Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund:

− Animalia AS tilbyr norske bønder, bransjen og samfunnet kunnskap og kompetanse innen dyrehelse og dyrevelferd, husdyrkontroller, mattrygghet, råvare og foredling, kjøtt og egg i kostholdet, bærekraft, miljø og klima. Vi ønsker å optimalisere bransjens faglige ressurser og kompetanse gjennom et sterkt Animalia, og samtidig bidra til å sikre like konkurransevilkår for alle kjøtt- og fjørfebedriftene, stor som liten, sier han.

Selskapet, Animalia AS, skal eies av Nortura SA med 66 prosent og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) med 34 prosent. Tidligere var virksomheten organisert som en avdeling i Nortura.

Animalias seks kjerneområder videreføres samtidig som innhold og ambisjonsnivå konkretiseres i en ny forretningsplan. I tillegg til de generiske bransjenøytrale aktivitetene, som er finansiert gjennom omsetningsavgiften, vil Animalia AS ha inntekter fra forskningsfinansiering og salg av produkter og tjenester.

− Basert på omsetningsavgiften har vi for eksempel de senere årene satset på ytterligere styrking av helsetjenestene for fjørfe, svin og sau, noe som har resultert i et sterkt fagmiljø på dyrehelse og dyrevelferd, som er svært viktig for bransjen fremover, forteller Ruud.

Helsetjenesten for storfe ble en del av Animalia fra 1. januar. Helsetjenesten skal prioritere helseutfordringer som gjelder alle driftsformer innen melk- og kjøttproduksjon i storfenæringen.

Ruud oppsummerer selskapets videre ambisjon slik:

− Vi skal gjøre vårt for å bidra til at norske kjøtt- og eggprodukter gjennom hele verdikjeden er produsert på en slik måte at de kvalitetsmessig er blant de beste i verden. Et mål er at alle norske kjøtt- og eggprodusenter, både i primærproduksjonen og videre i verdikjeden vil se vår nytteverdi i sammenheng med sin egen produksjon.

− Eierne våre har store ambisjoner, og ønsker å både forsterke og fornye vår virksomhet. Det er ingen tvil om at flere av våre kjerneområder vektlegges sterkere i bransjen og i samfunnet. Høy faglig kvalitet i hele verdikjeden skal sikre Norges langsiktige konkurranseevne når det gjelder husdyrproduksjon. Temaer som dyrevelferd, bærekraft og humanhelse vil fortsatt være aktuelle og nye Animalia AS har et helt klart ansvar for å bidra til utvikling i næringen også på disse områdene, sier Ruud.

skillelinje orange

Fakta om Animalia AS

Selskap: Animalia AS
Stiftet: 20. september 2017
Operativt fra: 2. januar 2018
Eid av: Nortura (66 prosent)og KLF (34 prosent)
Antall ansatte: 65
Est. omsetning 2018: 104 mill.
Ledes av: adm. dir. Tor Arne Ruud
Styreleder: Rolf G. Fjeldheim

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Tor Arne Ruud, adm. dir. Animalia, telefon: 911 42 278
Rolf Gjermund Fjeldheim, direktør for bransje/marked i Nortura og styreleder Animalia, telefon: 917 23 998
Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. dir. KLF, telefon: 913 59 382

Siste saker