Forskning gir mer klimavennlig gardsdrift

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at klimagassutslippene fra jordbruket gikk ned med 0,9 prosent fra 2018 til 2019. Dette tilsvarer 37,5 tusen tonn CO2-ekvivalentar. Forsking er grunnleggende for omstilling… Les mer

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), viser at klimagassutslippene fra jordbruket gikk ned med 0,9 prosent fra 2018 til 2019. Dette tilsvarer 37,5 tusen tonn CO2-ekvivalentar. Forsking er grunnleggende for omstilling til et mer bærekraftig jordbruk med lavere utslipp av klimagasser.

Å få redusert klimagassutslippene har vært prioritert, både i jordbruksoppgjøret og gjennom Landbruks- og matdepartementet sine bevilgninger til forskning de siste årene. En ny undersøkelse viser at bøndene allerede er godt i gang med klimatiltak på egen gard.

Oppdatert kunnskap

Regjeringen la i januar fram klimameldingen. Klimaendringene og krav om klimakutt i jordbruket gjør at matproduksjonen må bygge på ny og oppdatert kunnskap. I tillegg til kunnskap som gjør oss i stand til å tilpasse produksjonen til et endra klima, er forskning og innovasjon nødvendig for å legge til rette for et bærekraftig landbruk med lavere utslipp av klimagasser.

– Å få redusert klimagassutslippene fra jordbruket er em prioritert oppgave, og vi er på rett veg. Forsking og teknologiutvikling vil gi viktige bidrag til ytterligere utslipps-kutt i tida som kjem, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Lovende resultat

Klimatilpasset og bærekraftig matproduksjon har stått sentralt i Landbruks- og matdepartementet sine prioriteringer på forskningsområdet de senere årene, og det er finansiert flere prosjekter med lovende resultater for en mer klimavennlig produksjon av mat.

Prosjektet CLIMPLEMENT, som blir ledet av Forskingsinstituttet Ruralis, skal finne ut hva som muliggjør klimagassreduserende tiltak på gårdsnivå. Målet er å utvikle og formidle kunnskap som bidrar til at utslippsreduserende og mer kostnadseffektive driftsmodeller kan bli gjennomført. Prosjektet omfatter videreutvikling av rådgivingstjenester og utdanningsprogram om klimavennlig gårdsdrift.

Økonomisk lønnsomt for bonden

Innledende analyser viser at over 50 prosent av bøndene allerede har gjennomført, eller planlegger å gjennomføre, ett eller flere av de følgende tiltakene: presisjonsspredning av husdyrgjødsel, forbedring av grovfôr og forbedret drenering. Felles for disse tiltakene er at de i tillegg til å redusere klimagassutslippene, er økonomisk lønnsomme for bonden. En viktig forutsetning for bøndene når det gjelder innføring av relevante tiltak, er at tiltakene lar seg kombinere med den allerede etablerte driften.

Tidligere gjennomførte undersøkelser viser at kombinasjonen av økonomisk premiering, forskriftsendring og lokal medvirkning i form av rådgiving fra kommune og fylkesmann, samt involvering av lokale bondelag, har vært nødvendig for å oppnå de resultatene en ønsker.

Prosjektet skal være ferdig i 2022.

Siste saker