– Forsyningsplikten på egg handler om bondens sikkerhet

– Forsyningsplikten på egg handler om bondens sikkerhet Ole Nikolai Skulberg Nortura Totalmarked Markedsordningen er rettet mot sikkerhet for bonden og er ikke ment for å være en risikoavlastning for… Les mer

– Forsyningsplikten på egg handler om bondens sikkerhet

Ole Nikolai Skulberg

Nortura Totalmarked

Markedsordningen er rettet mot sikkerhet for bonden og er ikke ment for å være en risikoavlastning for industri og handel, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Nortura Totalmarked. Han kommenterer i dette innlegget synspunktene til Fredrik Strømmen i forrige utgave av Kjøttbransjen.

Formålet med markedsregulering er at bøndene i Norge får omsatt sine varer og sikre uttak av pris på kjøtt og egg i henhold til avtaler i et balansert marked. Markedsordningen er ikke rettet mot å sikre verken utenlandske eller norske eggpakkerier, men den skal være konkurransenøytral. Slik kan eggprodusentene levere til de eggpakkerier de ønsker.

Markedsreguleringen er en kollektiv ordning hvor eggprodusenter solidarisk og kollektivt finansierer håndteringen av ubalanse for å redusere enkeltprodusenters risiko.

Forsyningsplikten gir de uavhengige aktørene risikoavlastning gjennom å sikre tilgang på råvarer når de har behov for det og redusere bestillingene når behovet er mindre. Forsyningsplikten er ikke ment å dekke situasjoner der eggpakkerier raskt vil øke sitt salg ved å overta en hel dagligvarekjede.

Mottaksplikten Nortura er pålagt fra primærprodusentene sikrer at alle bønder får levert sitt slakt og sine egg også i overskuddsperioder. En effekt av mottaksplikten er også en viss risikoavlastning for industrien og uavhengige aktører.

Forsyningsplikten er en ensidig forpliktelse for markedsregulator hvor Nortura under bestemte vilkår må videreselge deler av sitt innkjøpte kvantum til andre aktører. Andre aktører har ingen tilsvarende forpliktelse til å dele sitt kvantum og har heller ingen forpliktelse til å kjøpe et overskudd fra markedsregulator. Forsyningsplikten gir dermed alle konkurrenter tilgang til råvare, og dette legger grunnlag for konkurranse på like vilkår videre i verdikjeden.

Landbruks- og matdepartementet foreslår nå en mengdebegrensning oppad for kjøp av egg over forsyningsplikten. Det er viktig å poengtere at forslaget i praksis ikke er å anse som begrensende i mengde fordi rammene som er foreslått er svært vide. Nortura støtter allikevel dette forslaget og departementets vurderinger. Forslaget vil gi økt konkurranse om primærprodusenten i de tilfeller der aktører i eggsektoren ønsker å øke sine tilførsler utover det som allerede ligger tilgjengelig igjennom forsyningsplikten. Slik ordningen fungerer i dag, noe også praksis viser, er det ingen hindre i markedet for konkurranse om kontrakter mot dagligvaresektoren eller andre kundegrupper. Det store eggvolumet i Norge omsettes gjennom dagligvarehandelen og er delt mellom tre aktører. Dersom det skulle oppstå endringer i leverandørforholdene, vil dette i praksis løses med at også eggpakkerienes produsenter (bonden) følger kontraktspartene.

Det kan godt tenkes at enkelte aktører ønsker at bøndene kollektivt skal bære deres kommersielle risiko. Vi i Totalmarked deler ikke det synet og vi vil jobbe for, og forsvare at markedsordningen skal ha som hovedmål å avdempe risikoen for bonden.

Siste saker