Forventer kjøttunderskudd også i år

Forventer kjøttunderskudd også i år Underskudd på storfe- og svinekjøtt og en liten overproduksjon av lammekjøtt og egg. Det er spådommene i Nortura Totalmarkeds aller første prognose for kjøtt- og… Les mer

Forventer kjøttunderskudd også i år

Underskudd på storfe- og svinekjøtt og en liten overproduksjon av lammekjøtt og egg. Det er spådommene i Nortura Totalmarkeds aller første prognose for kjøtt- og eggmarkedet 2021.

I den reviderte prognosen er det lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare også etter vinteren og inn i sommeren. Sammenlignet med prognosen fra november er derfor salget av kjøtt oppjustert i 2. tertial 2021. Salgsprognosen er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Storfe

For storfe er produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Salget av helslakt for året som helhet ventes i likhet med gris å gå noe tilbake forutsatt en gradvis normalisering i samfunnet fra sommeren av. Det prognoseres et importbehov på vel 6000 tonn storfekjøtt i 2021 utover importkvotene.

Underdekningen nå i starten på året dekkes opp av noe importkvoter. Normalt ville vi hatt storfe på reguleringslager ved inngangen til året, men på grunn av den spesielle situasjonen er lagrene tomme.

Gris

For gris viser 2021 prognosen et markedsunderskudd på vel 2000 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 3400 tonn. Dette forutsetter en normalisering i samfunnet i løpet av sommerhalvåret.

Produsentene har respondert på stimulering til økte slaktegrisvekter. Vektene ligger om lag fire kilo høyere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden.

Antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned, men høyere slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag uendret fra 2020. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med et par prosent fra et høyt salg i 2020. Det forutsattes at importkvotene for fersk helslakt og ribbe tas inn. Resten av underdekningen vil måtte dekkes av import til nedsatt toll.

Lam

For 2021 viser prognosen en liten overdekning på 200 tonn for lam. Den prognoserte overdekningen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og kvoten på 600 tonn fra Island.

Reguleringslageret av lam ble etter et godt salg i 2020 redusert med 1000 tonn i løpet av året til 1880 tonn ved inngangen til 2021. Det ventes at dette er tilstrekkelig til å dekke behovet til lammene kommer fra beite til høsten. Tilførslene prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. Det var bra trykk på lammesalget i handelen sist høst og sesongen var noe forlenget fra året før.

Egg

Prognosen viser et overskudd på 900 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes lavere prognoserte tilførsler. Tilførslene prognoseres å øke med en prosent før førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2020.

Det prognoserte overskuddet i 2021 kan håndteres med førtidsslakting.

Siste saker