Helgjødsel bør være førstevalget på beite

Helgjødsel bør være førstevalget på beite Helgjødsel er etter hvert godt innarbeidet i landbruket vårt, og alt tyder på at stadig flere velger denne gjødselen som det fremste alternativ for… Les mer

Helgjødsel bør være førstevalget på beite

Helgjødsel er etter hvert godt innarbeidet i landbruket vårt, og alt tyder på at stadig flere velger denne gjødselen som det fremste alternativ for kommende vekstsesong.

Helgjødsel blir produsert i Rogaland.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

– MatPrat må dekke alle forbruker behovene når det gjelder matkunnskap og -inspirasjon, sier Dag Henning Reksnes, direktør i MatPrat.– Denne gjødselen bør prioriteres framfor mineralgjødsel 22-2-12 eller 18-3-15. Dette fordi en vil få et rimeligere alternativ, og bonden slipper å tilføre mer fosfor enn nødvendig for optimal vekst. Altså et bedre miljø- og klimatiltak, fastslår tidligere seniorrådgiver ved Norsk Landbruksrådgivning Rogaland (NLR) Ragnvald Gramstad. Han har gjennom en årrekke jobbet aktivt for utbredelse av denne type gjødsel i landbruket.

Tilsatt selen

Helgjødsla blir produsert på Sele i Klepp kommune, hvor fjørfegjødsel inngår som bindemiddel i produksjonen. Det blir i tillegg tilført nitrogen og kalium i alle helgjødseltyper, i tillegg til kopper og kobolt i noen produkter. En kan dessuten få Helgjødsel tilsatt selen. Produksjon av Helgjødsel er et særdeles viktig tiltak for landbruket vårt i frigjøring av spredeareal og resirkulering av næringsstoff. Plantetilgjengelig fosfor kommer kun fra fjørfegjødsla i Helgjødsel.

God dokumentasjon

– Helgjødsel har gjennom de siste 20 årene vært utprøvd gjennom ulike forsøk i eng og beite i Rogaland. Helgjødsel er godt dokumentert med hensyn til avling i både mengde og kvalitet i forhold til vanlig mineralgjødsel. Det er bra dokumentert virkning av tilført kobolt og selen. Det har vist positiv langtidsvirkning av Helgjødsel i beite i forhold til vanlig mineralgjødsel. Hønsegjødseldelen frigjør trolig N-virkning over litt lengre tid, og erfaringene viser svært god av-
beiting, poengterer Gramstad.

Ragnvald Gramstad var tidligere seniorrådgiver ved Norsk Landbruksrådgivning i Rogaland (NLR).

Praktiske råd

Vårgjødsling til beiter uten bruk av husdyrgjødsel, tilsier rundt 40 kg/daa Helgjødsel 18-1-10 m/selen.

– Dersom en vil sikre tilføring av kobolt, velger bonden å få gjødsla levert med kobolt. I tillegg kan en også be om å få tilsatt kobber. Dette kan være et godt tiltak for å vedlikeholdsgjødsle med kobber om en har behov for det. Kobolt må en tilføre hvert år, bekrefter den tidligere seniorrådgiveren i NLR Rogaland.

Han minner om viktigheten av tilleggsgjødsling i beitetida med om lag 20 kg kalkammonsalpeter/daa hver femte uke (fra rundt 10. juni)

– Kan fordele

Når det gjelder vårgjødsling til beite med bruk av husdyrgjødsel, er det i den sammenhengen mest faglig riktig med om lag 2,5 tonn bløtgjødsel fra storfe/daa i tillegg til ca. 15–20 kg/daa kalkammonsalpeter. Men en kan alternativt bruke 20–25 kg Helgjødsel 18-1-10/daa nå, og tilføre 20–25 kg Helgjødsel 18-1-10 /daa til første tilleggsgjødsling i juni.

– I begynnelsen av juni og i forbindelse med 1. overgjødsling, kan det være aktuelt med tilføring av selen og/eller kobolt. Da kan en alternativt benytte Helgjødsel 18-1-10 med om lag 40 kg/daa. Dersom en meiner dette blir vel mye nitrogen i en omgang, kan en fordele dette med om lag 20–25 kg/daa med fire ukers mellomrom. Da vil en sikre god nok tilførsel av selen og eventuelt kobolt i beitetida, påpeker Ragnvald Gramstad.

Viktig å vedlikeholdsgjødsle

Når det gjelder gressareal uten bruk av husdyrgjødsel, bør Helgjødsel 18-1-10 være et særs godt alternativ til tradisjonell mineralgjødsel, eksempelvis om våren. God eng til siloslått: 80–90 kg/daa. Etter 1. slått: 55 kg/daa.

Eng til høyslått/ammekufôr: 55 kg/daa. Etter 1. slått: 55 kg/daa.

Så er det viktig å vedlikeholdsgjødsle med kobber og det kan en lett få gjort med Helgjødsel 18-1-10.

– Hva med spre-egenskapene til Helgjødsel?

– Helgjødsel har en fin fast pelletskvalitet, og er lett å spre via en tradisjonell mineralgjødselspreder. Innstilling av utløpsåpningen på sprederen, eksempelvis dersom en vil tilføre ca. 25 kg kalkammonsalpeter/daa: skal en få ut 25 kg Helgjødsel, må man benytte dobbel åpning i forhold til åpningen for kalkammonsalpeteren. Slik kan en elles gjøre også for andre mineralgjødselmengder, avslutter tidligere seniorrådgiver ved Norsk Landbruksrådgivning i Rogaland, Ragnvald Gramstad.

Siste saker