Høring – Etableringshindringer

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt ut høring på rapporter om etableringshindringer i dagligvarebransjen, utarbeidet av Oslo Economics. KLF har sendt over sine synspunkter.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

KLF mener høringsdokumentene bærer preg av manglende forståelse om verktøyene i norsk landbrukspolitikk.

 
 

Høringsdokumentene velger blant annet å se bort fra at dagens beskyttelsesnivå gjennom importvernet ligger som forutsetning for den landbrukspolitikken Norge har ført gjennom mange tiår og som nettopp er vedtatt videreført av Stortinget. KLF er uenig i en slik tilnærming.

KLF mener også at rapportene bærer preg av antakelser om årsaker til at utenlandske dagligvareaktører ikke etablereres i Norge, men peker tydelig på importvernet som en vesentlig årsak.
- Vi mener bestemt det er langt flere og viktigere årsaker til at utenlandske aktører holder seg unna, og anbefaler Nærings- og fiskeridepartementet å foreta en grundigere vurdering av hva som er reelle etableringsbarrierer for utenlandske kjeder enn det som foreligger pr i dag, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

Juul-Hansen etterlyser reelle forslag til løsninger for å sikre bedre konkurranse i dagligvaresektoren som er innenfor rammen av vedtatt landbrukspolitikk.

Gå til Nærings- og fiskeridepartementets nettsider for å lese høringsdokumentene.

Siste saker