Høring – Lov om god handelsskikk

KLF var 13. januar i høring hos næringskomiteen for å gi sine innspill til forslag til Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.

I etterkant av den muntlige høringen har KLF sendt over kommentarer og innspill til komiteen.

Her kan du lese KLFs innspill sendt 21. januar 2020 (pdf)

I 2011 la Matkjedeutvalget frem forslag til endringer rundt handelsskikk. KLF har avgitt uttalelser flere ganger i denne prosessen, sist i juni 2019.

KLF var 19. april i høring hos næringskomiteen for å gi sine innspill.
- KLF er langt på vei tilfreds med forslaget slik det foreligger nå, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

- Kunne vi valgt på øverste hylle, ville vi hatt en lov med tydeligere fokus på å sikre rettferdig og fungerende konkurranse mellom alle leddene i hele verdikjeden. I dette ligger også at distribusjon må ansees som et selvstendig ledd i kjeden.

KLF opplever å ha blitt hørt av Nærings- og fiskeridepartementet på flere områder;

  • at «billigst mulig» ikke må være i formålsparagrafen. At varer selges under kostpris slik en del kjøtt gjør, er verken god samfunns- eller ressursøkonomi.
  • at spesialiserte forretninger, som kjøttvareforretninger, blir omfattet. Det er viktig at også de mindre frittstående forretningene er omfattet av loven og kan ta opp saker dersom store grossister ikke utøver god handelsskikk mot disse
  • at det er klargjort hva som gjelder for avtaler gjort i utlandet.

Juul-Hansen ber næringskomiteen se nærmere på ytterligere forhold i forslaget. Han oppfordrer komiteen å pålegge markedsrådet å ha med bransjefaglig kompetanse når de skal behandle saker.
- Vi ønsker også at det nye tilsynet som er foreslått bør bli pålagt å jobbe proaktivt og veiledende og ikke kun føre kontroll, sier han.

KLF mener i tillegg at lovens virkeområde bør være mer generelt. Konkurransemessig kan det bli en utfordring at loven bare gjelder for leveranser til storhusholdning når leverandøren i tillegg leverer til dagligvare. Dette kan typisk gå utover små/lokale grossister som har spesialisert seg på storhusholdning og offentlige institusjoner.

Høringssvar – Matkjedeutvalget (kjottbransjen.no - 25.11.2011)

Høringssvar - lov om god handelsskikk (kjottbransjen.no - 30.08.2013)

Høring - makt, mat og dagligvarer (kjottbransjen.no - 20.04 2018)

Siste saker