Høring – Omsetningsrådets regelverk

Etter et drøyt års arbeid med regelverksgjennomgang i Omsetningsrådet sendte Landbruksdirektoratet i desember 2019 ut flere forslag til endringer i forskrifter om markedsregulering.

Det var i tillegg flere forslag Omsetningsrådet hadde drøfte, som de valgte å legge vekk i stedet for å sende dem på høring. Styret KLF har fulgt Omsetningsårets arbeid tett og på februar-styremøte ble KLFs endelig høringsuttalelse vedtatt. KLF har fulgt tett på det omfattende arbeidet som Omsetningsrådet har utført for å svare ut oppdraget fra Landbruks- og matdepartementet. – Vi oppfatter at prosessen samlet sett har vært ryddig, strukturert og ordentlig, sier adm. direktør i KLF, Bjørn-Ole Juul-Hansen. – Samtidig er det ikke til å unngå, sett fra KLFs ståsted, at utfallet i enkelte spørsmål oppfattes å ha blitt mer preget av landbrukets flertall i rådet for å sikre egne interesser, enn av vilje til å innføre konkurransenøytrale løsninger når dette er mulig. KLF mener høringsdokumentene rundt spesialmarkeder i beste fall inneholder et arbeidsuhell eller i verste inneholder en bevisst, politisk beslutning om å styrke forutsetningene til Nortura som kommersiell aktør på bekostning av både konkurrenter og bønder. – Når Omsetningsrådet foreslår at markedsregulator for kjøtt skal gis særfordeler, framstår rådet uten tilstrekkelig evne og integritet til å ville gjøre markedsreguleringsordningene konkurransenøytral når dette er mulig. Omsetningsrådets vurderinger framstår slik KLF ser det som inkonsekvent, tilfeldig og urimelige, sier Juul-Hansen. I høringsnotatet er det referert at: «Arbeidsgruppe kjøtt og egg vurderte en justering av ordningen for spesialmarkeder for kjøtt. Gruppen foreslo at ordningen bør gjøres tilgjengelig for flere». Det står videre: «For kjøtt er ordningen i praksis ikke brukt, fordi den per i dag omfatter produkter som ikke er etterspurt i spesialmarkedene». – Det som ikke står i høringsnotatet, er at i arbeidsgruppens forslag var det en kobling mellom det å utvide eller justere produktmatrisen og det å åpne ordningen for andre kjøttaktører. Å endre matrisen slik det er foreslått medfører ikke bare nye markedsmuligheter i spesialmarkeder, men det styrker også konkurransekraften i det norske markedet for de som kan benytte ordningen med spesialmarkeder, sier Juul-Hansen. Han er klar på at KLF ikke kan støtte forslag som aktivt bidrar til konkurransevridning og forsterkede, konkurransemessige fordeler for markedsregulator, når det er ubegrunnet i forhold til bøndenes økonomi og markedsituasjonen i totalmarkedet. – KLF vil kategorisk motsette seg en endring av produktmatrisen som er omfattet av ordningen, om ikke ordningen åpnes for alle aktørene i kjøttbransjen. Heldigvis har Omsetningsrådet fortsatt en mulighet til å rette opp denne tabben før endelige forskrifter vedtas, og den bør benyttes.  KLF fremmer i høringsuttalelsen to alternative forslag.

Siste saker