Høringssvar – animaliehygiene

Endringer i Animaliehygieneforskriften (H2) har vært ute på høring med frist for tilbakemeldinger 24. august. KLF har sendt over sine synspunkter til Mattilsynet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Saken handler om en endring av matregelverket (animaliehygieneforskriften) og hvilke konsekvenser det har fått for små virksomheter (f.eks slakterbutikker).

Spørsmålet er om slakterbutikker skal defineres som kjøttvirksomhet på linje med kjøttindustrien, eller som detaljist/butikk. Defineres slakterbutikken som detaljist, behøver den ikke godkjenning etter hygieneregelverket. I dag kan virksomheter selge maksimalt 300 kilo animalske produkter til andre detaljister for selv å kunne regnes som detaljist. Det er vanskelig for en slakterbutikk å holde seg innenfor en så lav grense.

Det nye forslaget fra Mattilsynet legger opp til at denne grensen økes til 600 kilo i uken. Dette er en grense som våre medlemmer ser på som positivt.

KLF sier i høringssvaret at det optimale ville vært om grensen settes til 1300 kilo i uken, slik at bedriftene skal kunne øke sitt salg uten å komme i konflikt med regelverket.

KLF påpeker også at EU Kommisjonen anser bedrifter med 10 ansatte og en omsetning på 2 mill. Euro som mikrobedrifter.

Siste saker