Høringssvar – endring av matloven

Omorganisering av Mattilsynet krever endring av Matloven. Lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv., er derfor ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Les KLFs høringsuttalelse datert 4. august.

Mattilsynet har så langt kommet med forslag om at etaten organiseres etter en to-nivåmodell med fem regioner. Videre legges det opp til at behandlingen av klagesaker overføres fra regionene til hovedkontoret. Målet med de foreslåtte endringene er å oppnå effektiviseringer og forbedringer som skal gjøre det mulig å øke tilsynsproduksjonen og graden av enhetlighet.

- KLF støtter regjeringens initiativ og mener det er viktig å foreta de foreslåtte endringene av Mattilsynets organisasjonsstruktur. En gjennomgang av Mattilsynets organisering er nødvendig for å styrke tilliten til tilsynet, sier Lars Haneborg, sjefveterinær i KLF.

KLFs medlemsbedrifter har som næringsdrivende ansvar for å ivareta kravene til trygg mat, mens Mattilsynets overordnede oppgave er å sikre etterlevelse av regelverket.

- Bedriftene opplever i mange tilfeller at Mattilsynet går ut over sine fullmakter eller reagerer unødvendig kraftig på enkelte avvik. Når de videre opplever at eventuelle klagesaker ikke blir enhetlig behandlet er vi av den oppfatning at dagens organisering av Mattilsynet ikke ivaretar målet om et mest mulig enhetlig og effektivt tilsyn, sier Haneborg.

Unødvendig overtredelsesgebyr
Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon som kan ilegges av tilsynsmyndigheten ved uaktsomme eller forsettlige overtredelser av loven, og er uavhengig om forholdet har opphørt eller ikke. I dag har Mattilsynet kun adgang til å ilegge tvangsmulkt i medhold av matloven.

- KLF tror ikke innføring av overtredelsesgebyr er det rette grepet å ta for å oppnå regelverksetterlevelse. Et moderne slakteri eller kjøttproduksjonsbedrift er komplekse virksomheter med en omfattende logistikk og avanserte styringssystemer. Det kreves god kunnskap og forståelse fra tilsynspersonellet ved tilsyn i slike bedrifter, sier Haneborg.

- I den grad det rettes vedtak mot våre medlemsbedrifter er dette vedtak som skyldes sammenhenger som ikke er enkle å vurdere. Vi kan ikke se at overtredelsesgebyr er egnet som reaksjonsform ved tilsyn etter matloven ved slike virksomheter, og mener innføring av dette er unødvendig.

- Vi er videre opptatt av at våre medlemmers rettssikkerhet skal ivaretas. Vi ser for oss at innføring av overtredelsesgebyr som et nytt og sterkt virkemiddel nå vil kunne øke motsetningene mellom tilsynet og virksomhetene, sier Haneborg.

I høringssvaret til Departementet ber KLF på vegne av sine medlemsbedrifter om at en eventuell innføring av overtredelsesgebyr utsettes inntil man har fått på plass en enhetlig og god klageenhet.

Siste saker