Høringssvar – lov om god handelsskikk

Dagligvarelovutvalgets innstilling, NOU 2013:6 ”God handelsskikk i dagligvarekjeden”, er ute på høring. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

- Få loven på plass! Etter snart tre år med diskusjon, ønsker vi ro rundt problemstillingen og få formalisert regler for samspillet mellom aktørene i markedet, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF.

Les KLFs høringsuttalelse datert 26. august:

 
 
Ønsker ikke begrepet «lave priser»
KLF foreslår en endring av begrepet “lave priser” som brukes i lovteksten. Endringen er ønsket siden kunstig lave priser er et stort problem med tanke på konkurransenøytralitet mellom ulike butikk-konsepter og mellom fullsortiment- og nisjebedrifter i foredlingsindustrien.

I Matkjedeutvalget kom det opp et mindretallsforslag på å forby salg av varer lavere en kostpris.
- Dersom man selger varer lavere enn kostpris får ikke forbrukerne sendt riktige signaler til industrien. Vi får ikke vite hvilke produkter forbrukeren egentlig ønsker seg, når kunstig lave priser blir så styrende for adferden som i dag, sier Juul-Hansen.

- Vi ønsker bruk av begrepet “riktige priser”, og at dette defineres til en pris som reflekterer råvarekost, foredlingskost og transportkost samt åpner for fortjenestemulighet til leddene i verdikjeden, sier Juul-Hansen.

For smal sammensetning av Markedsrådet
I de fleste paragrafene som definerer god handelsskikk ser KLF at Markedsrådet kan ha god og riktig kompetanse til utøve håndhevelse. KLF er imidlertid usikre på om Markedsrådet – slik det er sammensatt i dag – har tilstrekkelig kompetanse til å håndheve områdene som faller inn under paragraf 7 “forretnings-hemmeligheter”.

- Innenfor områdene resepter, forretningskonsepter og markedsføring for produktsegmenter innenfor kjøtt- og fjørfeprodukter holder det ikke bare å se på jussen innenfor kjøttbransjen, ang kopiering. Man må forstå faget, sier Juul-Hansen.

- Kommer det saker som berører kjøtt- og fjørfeprodukter, bør markedsrådet utvides med en representant fra KLF.

Siste saker