Høringssvar – Matkjedeutvalget

KLFs innspill til utvalget er nå oversendt Landbruks- og matdepartementet. Vi mener at utvalget har gjort mye bra, men fokuset på verdikjeden for mat har blitt borte på veien.

I korte trekk sier KLF

  • ja til Lov om forhandlinger og god handelsskikk da det kan virke forebyggende
  • et ombud for dagligvaresektoren bør vurderes opp mot et "handelsutvalg verdikjede mat" der en begrenser utvalgets ansvar til mat, men utvider til hele verdikjeden.
  • nei til en dagligvareportal, men ja til salgskanal for spesial- og nisjeprodukter
  • ja til forslaget til mer matmerking under gitte forutsetninger og avvikling av Nøkkelhull-merket
  • ja til forslaget om obligatorisk opprinnelsesmerking, jfr KLFs merkeordning
  • det er urealistisk med lovregulering for å unngå salg med tap

KLF oppfordrer Landbruks- og matdepartementet til å nedsette en arbeidsgruppe for å se mer i detalj hvordan de ulike markedene for landbruksbaserte, norske råvarer fungerer fra genetikk til detalj-handel.

Arbeidsgruppen bør påvise om, og evt. hvilke, effektivitetstap det er i de ulike markedene og foreslå forbedringstiltak. Hensikten må være å redusere kostnadspådraget gjennom hele verdikjeden og samtidig sikre reel konkurranse i alle markeder.

Siste saker