Høringssvar – til fremlagt forskriftsendring

Forskriftendringer som følge av overgang til volumbasert markedsregulering for lam og egg er nå lagt frem. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre. I korte trekk mener KLF at behovet for å redusere omfanget av dagens gule støtte (AMS) for å kunne øke prisene på produkter der det fortsatt er målpris, ikke kan rettferdiggjøre en avvikling av målprisordningen for både lam og egg.

Les KLFs høringsuttalelse datert 19.april 2013

KLF mener at målprisordningen for egg ikke bør avvikles i denne omgang. Eggsektorens produksjon og produkter er lite tilpasset det som opprinnelig er omtalt som “volummodellen”. Det faktum at volummodellen er en ordning som forsterker konkurransevridningen til fordel for samvirke på bekostning av de private aktørene, bør mane til varsomhet.

KLF støtter LMDs klare standpunkt om at volumordningen bare omfatter lam, og ikke sau. Sau har vært unntatt markedsreguleringen i flere år. Det har vært uproblematisk og en retur til et regulerings-regime vil fremstå svært unaturlig og uheldig.

KLF mener at det er uproblematisk å innføre volumbegrensninger på reguleringslagring også for eggsektoren. Det bør gjøres for å sikre at ordningene i de ulike “volummodell-sektorene” er mest mulig konsistente. KLF forutsetter at denne prisnedskrivingen finansieres over statsbudsjettet på linje med korn og potetsprit.

KLF er enig i LMDs vurdering at det ikke er behov for å innføre ekstra mottaksplikt ved reguleringseksport. Det er imidlertid et behov for å presisere hvordan dette skal forstås. Avhengig av markedssituasjonen og balansen hos de ulike aktørene, kan små tilpasninger hos markedsregulator gi klare fordeler til Nortura.

KLF er enig i LMDs vurdering om å avvikle mottaksplikten for eggehvite med begrunnelsen at en prisned-skrivingsordning vil være åpen for alle eggpakkeriene. Forutsetningen er at prisnedskrivingen foretas på de flytende skilleproduktene og ikke pulverproduktene. Dersom det planlegges innført prisnedskriving på pulverproduktene, må markedsregulator ha mottaksplikt både på plomme og eggehvite.

Siste saker