Høyere inntekter, lavere resultat for Nortura

Hittil i år viser Norturas resultat før skatt et underskudd på 35 millioner kroner, 54 millioner kroner svakere enn på samme tidspunkt i fjor. Bruttomarginen faller med 1,6 prosentpoeng.

I en pressemelding skriver Nortura at konsernets inntekter vokser med 3,1 prosent i 2. tertial og 2,2 prosent hittil i år. Veksten forklares hovedsakelig ved utviklingen i datterselskapet Prima Slakt. Driftsoverskuddet viser et overskudd på 80 millioner, som er en nedgang fra 110 millioner i same periode i fjor.

Prima og Nortura går i kompaniskap (04.04.2014 - kjottbransjen.no)

Den utfordrende situasjonen som har vært på fjørfe, samt ugunstig utvikling i produksjons- og salgsvolumer har medvirket til at bruttomarginen faller med 1,6 prosentenheter i 2. tertial.

Kostnadsbesparelser, særlig som følge av produktivitetsforbedringer, reduserte energikostnader og lavere reklamebruk, gjør at den negative effekten på driftsresultatet dempes.

Sammenslåingen av Coop/ICA har ført til tapte markedsandeler i ICA, og nedgang i produksjons- og salgskvantum både for tertialet og hittil i år, særlig for hvitt kjøtt. Innfasing av ordinær drift ved det nye fjørfeanlegget på Hærland medførte høye kostnader i 1. tertial, men driften viser klar bedring i 2.tertial.

Totalt salgskvantum av merkevarer til dagligvaremarkedet for hele året faller med fem prosent. Inkludert EMV-salg, salg til storkjøkken-/ KBS-markedet og Nortura-varer gjennom datterselskapet Norfersk, er salgskvantumet redusert med tre prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak et svakt totalmarked for grillprodukter i 2.tertial.

Produktkategoriene innen kjøtt i dagligvaremarkedet (ut av butikk) har en verdivekst 2,1 prosent hittil i år (kilde: AC Nielsen).

Siste saker