Høring – Klimaplan 2021-2030

Regjeringen legger fram en god klimaplan som Stortinget har mulighet til å gjøre enda bedre. Uttalelsen fra KLF er utarbeidet gjennom innspill fra medlemmer og KLFs styre. I vår uttalelsen… Les mer

Regjeringen legger fram en god klimaplan som Stortinget har mulighet til å gjøre enda bedre.

Uttalelsen fra KLF er utarbeidet gjennom innspill fra medlemmer og KLFs styre. I vår uttalelsen vektlegger KLF at bærekraft må være nøkkelordet som legger føringer for omfang og utvikling av norsk matproduksjon. Det er det viktig da Norge må oppnå flere enn bare FNs 13. mål for bærekraft som er å stoppe klimaendringene.

I Klimameldingen kan det lett virke som om det kun er klimagassutslipp som kommer inn under begrepet bærekraft; men det er avgjørende og viktig at bærekraft i tillegg omfatter sentrale element som optimal bruk av norske ressurser til matproduksjon, biomangfold, arbeidsplasser og økonomi i hele verdikjeden, kulturlandskap og produksjon av fellesgoder fra landbruket med mer. 

Gå til stortingen.no for å lese meldingen Klimaplan for 2021-2030 - Meld. St. 13 (2020-2021)

Gjennom matkonsumet vårt bør vi tilstrebe at «eksport» av klimagassutslipp begrenses. I 3.6.2 skriver regjeringen: Hovudoppgåva jordbruket har er å produsere mat, og utsleppa frå jordbruket kan ikkje fullt ut fjernast». Anerkjenner vi det, og alle FNs bærekraftmål, blir spørsmålet;

Hvordan kan de norske naturressursene utnyttes best mulig med så lave klimautslipp som mulig, for å nå flere av FNs bærekraftmål?

KLF mener svaret er å utnytte de areal- og fôrressursene vi har til å produsere mat. I Norge innebærer det bruk av beite, gras og fôrkorn til husdyrproduksjon. Det gir lavest karbonlekkasje, høyest selvforsyningsgrad og reduserer omfanget av matimport til Norge. Som bonus får vi animalske produkter der dyrevelferd og helse er i verdenstoppen, praktisk talt uten bruk av antibiotika.  

Komiteen må slå fast at de svært begrensede jordbruksarealene Norge faktisk har til disposisjon, skal utnyttes til matproduksjon – også om produksjonen må foregå via husdyr.

KLF trekker i tillegg frem fire punkter i klimameldingen som alle relaterer seg til norsk landbruk og matproduksjon:

  • Klimaavtalen med landbruket må respekteres – ikke reflekteres
  • Klimakalkulatoren må utvikles og anerkjennes
  • Klimautslipp pr produsert enhet må vektlegges sterkt
  • Biogassproduksjon må unngå proteiner som alternativt kan gå til mat eller fôr

Siste saker