Høring om energikartleggingsforskriften

Olje- og energidepartementet sendte 14.10.2020 på høring forslag til forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv… Les mer

Olje- og energidepartementet sendte 14.10.2020 på høring forslag til forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften). Høringsforslaget er med på å legge til rette for gjennomføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivitet.

Departementet foreslår at store foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år. Store foretak er foreslått definert som foretak som har en årlig energibruk i Norge som er minst 5 GWh i ett av de siste fire årene. Departementet foreslår at energikartleggingen følger kravene som kommer frem av direktivet.

KLF skriver i sin høringsuttalelse at medlemmene har lang erfaring i bruk av internkontroll, jevnlig revisjoner av kvalitetssystemer og sertifiseringer blant annet i henhold til ulike ISO standarder. Erfaringen er at det blir mest kunnskap og engasjement i bedriften, hvis man får mulighet til å bygge opp kompetanse internt istedenfor å leie inn eksterne.

I forskriftsutkast §4 er det foreslått at kartleggingen skal revideres hvert fjerde år. KLF mener at bedriftene selv bør få mulighet til å bygge opp denne kartleggingskompetansen internt. Dette vil kunne sikre at kartleggingen blir et levende dokument, og at bedriftene får tilstrekkelig eierskap til kartleggingen.

I forskriftsutkastet er det lite fleksibilitet rundt kvalifikasjonskravene. KLF oppfordrer derfor departementet til å åpne for at ikke bare ingeniører kan gjennomføre en slik kartlegging. Energimyndigheten i Sverige har lagt opp til en langt mer fleksibilitet i kompetansekravene.

En lignende fleksibilitet i Norge vil åpne for at bedrifter kan bruke egen kompetanse til kartleggingen i større grad. Dette vil både gi en økonomisk besparelse samtidig som det bygger kompetanse på dette temaet.

Siste saker