Høringssvar om grenseverdier eldhusrøkt

Nortura og KLF har sammen levert innspill til endring av reglene om grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykte produkter. – I innspillet skriver vi at både Mattilsynet og næringen har… Les mer

Nortura og KLF har sammen levert innspill til endring av reglene om grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykte produkter.

- I innspillet skriver vi at både Mattilsynet og næringen har kartlagt PAH-verdier i ulike kjøttprodukter og ved ulike røykemetoder. Ved nyere industrielle metoder for røyking, kan prosessen sikre at produktet er innenfor grenseverdiene, sier sjefveterinær Ida Mathisen i KLF.

- Ved den tradisjonelle røykemetodikken eldhusrøyking, har det vist seg mer utfordrende å overholde de nye grenseverdiene for PAH fastsatt i 2014 til enhver tid.

Bransjen støtter at det blir tatt inn en tilpasningstekst i EØS-avtalen der det gis unntak for gjeldende grenseverdi for eldhusrøykte produkter.

- Vi merker oss at andre europeiske land har gitt unntak for metodenivå og ikke kun for enkeltprodukter. Vi mener dette er et prinsipp som bør følges også i Norge, da dette er et felleseuropeisk regelverk, sier Mathisen.I sin høring skriver Mattilsynet:

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en stor gruppe kjemiske stoffer som dannes ved ufullstendig forbrenning, eller oppvarming av organisk materiale f.eks. olje, kull eller ved, men også ved tørking, steking, grilling eller røyking av mat. Gruppen inneholder flere kjente kreftfremkallende stoffer, mest kjent er benzo(a)pyren.

PAH kan også være gentoksisk, dvs skade arvestoffet. Gjeldende grenseverdier for PAH i mat omfatter en rekke ulike matvarer, f.eks. oljer og fett, røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter, og røykt fisk og røykte fiskeprodukter, og disse ble sist endret 1. september 2014.

For tradisjonelt røykte produkter ble det i 2014 gitt en overgangsordning slik at den grenseverdien som gjaldt for disse produktene fram til 1. september 2014 fortsatt skulle gjelde for 3 nye år. Innen utgangen av overgangsperioden skal ordningen vurderes på nytt for å se om det er behov for fortsatt unntak uten tidsbegrensing.

Unntaket for tradisjonelt røykte produkter er begrenset til nasjonal omsetning av produkter røykt og beregnet på konsum på eget territorium.

Som følge av bestemmelsene om nasjonale unntak fra gjeldende grenseverdier for PAH i tradisjonelt røykt kjøtt og røykte kjøttprodukter og i tradisjonelt røykt fisk og røykte fiskevarer, må Norge i forbindelse med innlemmelse av endringsforordningen i EØS-avtalen, ta stilling til om vi vil be om tilsvarende nasjonalt unntak for norskproduserte produkter som skal omsettes i Norge.

Siste saker