Hva er en fremtidsfullmakt?

Hva er en fremtidsfullmakt? I 2013 kom det regler i vergemålsloven om en ny type fullmakt, såkalte fremtidsfullmakter. Disse fullmaktene kan helt eller delvis erstatte vergemål, dersom fremtidsfullmakten dekker behovene… Les mer

Hva er en fremtidsfullmakt?

I 2013 kom det regler i vergemålsloven om en ny type fullmakt, såkalte fremtidsfullmakter. Disse fullmaktene kan helt eller delvis erstatte vergemål, dersom fremtidsfullmakten dekker behovene til fullmaktsgiver fullt ut. Fremtidsfullmakter er derfor et privatrettslig alternativ til vanlig vergemål.

Av Mauritz Aarskog, Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma As og Eivind Langset, Advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma As

Reglene om fremtidsfullmakter fremgår av vergemålsloven kapittel 10. Den nærmere definisjonen av fremtidsfullmakten fremgår av vgml. § 78:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Du kan altså gi fullmakt til en eller flere personer om å ivareta dine interesser. Du oppnår derfor større grad av selvbestemmelse, i og med at du på forhånd kan bestemme hvem som skal representere deg og hva de skal ha rett til å gjøre på dine vegne.

Fremtidsfullmaktens innhold

Hva kan en fremtidsfullmakt inneholde, og hvilke oppgaver kan fullmaktsgiver gi fullmektigen?

Det er du som fullmaktsgiver som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Den kan omfatte både økonomiske og personlige forhold.

Personlige forhold kan for eksempel være hvem som skal representere deg ovenfor offentlige organer, slik som sykehjem og NAV, og hvem som skal kunne søke om tjenester og ytelser fra det offentlige på dine vegne, for eksempel kommunen, og klage på vedtak som gjelder deg.

Økonomiske forhold kan for eksempel være å betale regninger, selge bolig ved fast plass på sykehjem, ta hånd om løpende inntekter og utgifter og ulike gjeldsforhold, samt opprette eller avslutte bankkontoer.

Det som er viktig er å huske på å tilpasse fullmakten til det behovet du vil få. I mange tilfeller ser Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) at det oppstår et større hjelpebehov enn det som er beskrevet i fremtidsfullmakten.

Det er ingenting i veien for at man som fullmaktsgiver begrenser fullmakten, men det bør i så fall være et bevisst valg man gjør.

Det er viktig at du ikke skriver en fremtidsfullmakt med et innhold som er til det beste for dine nærmeste etter press fra disse. Det avgjørende bør være hvordan du vil ha det den dagen du eventuelt trenger slik en slik form for representasjon.

Det gjelder imidlertid noen begrensninger i hva du kan regulere i en fremtidsfullmakt. Dette fremgår av vgml. § 80 hvor det fremgår at fremtidsfullmakten ikke kan omfatte følgende:

  • kompetansen til å stemme ved valg

  • inngå ekteskap

  • erkjenne farskap

  • samtykke til donasjon av organer

  • opprette eller tilbakekalle testament

  • samtykke til tvang og kompetansen i andre særlig personlige forhold kan ikke omfattes av fullmakten uten særskilt hjemmel i lov.

Det er viktig å ikke forveksle fremtidsfullmakter med legalfullmakter til nærstående, som brukes for å hjelpe til med dagligdagse praktiske og økonomiske gjøremål.

Det er du som fullmaktsgiver som bestemmer hva fremtidsfullmakten skal regulere. Det gjelder da hvem som skal representere deg i forhold til offentlige organer som eksempelvis NAV.

lllustrasjonsfoto: Scandinavian StockPhoto

Hvem kan være fullmektiger?

Hvem som kan være fullmektiger reguleres av vgml. § 79 hvor følgende fremgår: «En fremtidsfullmakt kan opprettes av den som har fylt 18 år og har evnen til å forstå fullmaktens betydning.»

Det vil si at en fremtidsfullmektig må ha fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og fullmektigen må være én eller flere fysiske personer. Du kan for eksempel ikke utpeke et advokatfirma eller et regnskapsbyrå, men det er mulig å velge en navngitt advokat eller regnskapsfører til å være din fullmektig, fordi de er fysiske personer.

Det vanlige er at man velger sin ektefelle, samboer, barn, søsken, barnebarn, venn eller en annen person du har særlig tillit til.

Formkrav til fremtidsfullmakten

Det følger av vgml. § 81 hvilke formkrav som stilles til en fremtidsfullmakt.

For det første så må en fremtidsfullmakt være skriftlig, og for det andre så må den også undertegnes av to vitner «som fullmaktsgiveren har godtatt, og som er til stede sammen og vet at dokumentet skal være en fremtidsfullmakt.»

For det tredje må fullmaktsgiveren skrive under dokumentet eller vedkjenne seg sin underskrift mens vitnene er til stede.

For det fjerde skal vitnene underskrive dokumentet mens fullmaktsgiveren er til stede, og etter hans eller hennes ønske.

For det femte må vitnene ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå betydningen av underskriften. Det er viktig å huske at fullmektigen ikke kan være vitne, og det samme gjelder fullmektigens ektefelle, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Det er svært viktig å merke seg at dersom ikke formkravene ikke er oppfylte så er dokumentet ugyldig som fremtidsfullmakt. Det kan derfor være lurt å få bistand fra en advokat til å utforme en fremtidsfullmakt, så er man sikker på at den står seg den dagen det eventuelt blir behov for den.

I tillegg til ovennevnte fremgår det av vgml. § 82 at en fremtidsfullmakt bør også dateres, og vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse at fullmaktsgiveren har opprettet fullmakten av fri vilje og hadde evne til å forstå betydningen av handlingen. Vitnes fødselsdato og adresse bør også tas med.

Stadfestelse av Statsforvalteren

Som fullmaktsgiver har du selv ansvar for at fremtidsfullmakten er gyldig opprettet, og at den dekker ditt fremtidige hjelpebehov og ønske om bistand.

Det anbefales at du oppbevarer den originale fremtidsfullmakten på et sikkert sted, for eksempel i en safe eller lignende. Din fullmektig bør kjenne til hvor du oppbevarer fremtidsfullmakten, slik at hun eller han vet hvor de finner fremtidsfullmakten dersom den må tas i bruk.

Det anbefales også at du oppsøker fastlegen så snart fullmakten er skrevet, og får en legeerklæring på at du «er ved dine fulle fem». Slik unngår du at det senere oppstår tvil om at du forstod fremtidsfullmaktens innhold og betydningen av å opprette en fullmakt. Dette er særlig viktig dersom du har en begynnende kognitiv svikt.

Det foreligger ingen registerordning for fremtidsfullmakter i dag og statsforvalteren kan ikke forhåndsgodkjenne en fremtidsfullmakt. Det er først når fremtidsfullmakten trer i kraft at den kan sendes til Statsforvalteren for stadfestelse.

Det fremgår av vgml. § 83 på hvilket tidspunkt en fremtidsfullmakt trer i kraft: «En fremtidsfullmakt trer i kraft når fullmaktsgiveren er i en slik tilstand som beskrevet i § 78.»

Tilbakekall av fremtidsfullmakt

Et løfte om ikke å tilbakekalle en fremtidsfullmakt er ikke bindende. Det følger av vgml. § 89.

Fullmaktsgiveren kan tilbakekalle fremtidsfullmakten hvis han eller hun har evnen til å forstå betydningen av dette, og skjer ved at fullmaktsgiveren krever fullmakten tilbake eller får den ødelagt. Men det er viktig å merke seg at etter at fremtidsfullmakten har trådt i kraft, så kan den ikke lenger trekke tilbake.

Siste saker