Hva er en tilkallingsvikar, og når kan slike benyttes?

En tilkallingsvikar er en person som arbeidsgiver kan kontakte når det er kortvarig behov for midlertidig arbeidskraft. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har en liste over personer som har… Les mer

En tilkallingsvikar er en person som arbeidsgiver kan kontakte når det er kortvarig behov for midlertidig arbeidskraft. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver har en liste over personer som har sagt seg villig til å være tilkallingsvikar.

Av Caroline Heide, advokat i NHO Mat og drikke

Den typiske tilkallingsvikar har ofte en deltidsstilling hos en annen arbeidsgiver, eller de er studenter med ledig tid og ønske om ekstra inntekt.

Ikke bundet

Tilkallingsvikaren er kun ansatt de timene/dagene hvert enkelt oppdrag varer, og hvert oppdrag som tilkallingsvikaren får er dermed å anse som et nytt arbeidsforhold. Tilkallingsvikaren er derfor ikke bundet til å måtte jobbe et bestemt antall timer pr. år, og kan fritt takke nei til tilbud om oppdrag uansett grunn. Arbeidsgiver på sin side er heller ikke bundet til å tilby et bestemt antall timer/dager arbeid i året, og kan i prinsippet la være å tilby et eneste oppdrag.

Midlertidig arbeidskraft

Det er kun tillatt å bruke tilkallingsvikar når det er behov for midlertidig arbeidskraft. Av den grunn må hvert eneste oppdrag være en lovlig midlertidig ansettelse. Eksempler på midlertidig behov som kan gi rett til lovlig midlertidig ansettelse, er sesongarbeid, eller behov for vikar grunnet sykefravær. Det er altså ikke anledning til å ha tilkallingsvikarer som dekker et løpende/fast og varig behov. Du kan lese mer om hva som menes med løpende/fast og varig behov nedenfor.

Hvordan bør arbeidsavtalen med tilkallingsvikaren se ut?

For at arbeidsgiver skal slippe å måtte skrive en ny fullstendig midlertidig arbeidsavtale for hvert oppdrag, er det anbefalt å inngå en generell, standard arbeidsavtale første gang tilkallingsvikaren utfører arbeid. I avtalen presiseres det at arbeidsforholdet tiltres ved hver enkelt oppdrags begynnelse og avsluttes uten forutgående oppsigelse uten oppsigelsesfrist, etter hver endte oppdrag. Som vedlegg til arbeidsavtalen legges et dokument hvor det fylles ut hvilke timer/datoer oppdraget varer og hvor begge parter signere. Vedlegget vil da vise når arbeidsavtalen er gjeldende mellom partene. At arbeidstakeren har anledning til å si nei til arbeid, vil også fremgå av den midlertidige arbeidsavtalen. På NHOs nettside arbinn.no finner du en mal for slik midlertidig tilkallingsavtale.

Hva kan skje ved arbeidsgivers «misbruk» av tilkallingsvikarer?

Som nevnt kan tilkallingsvikar kun brukes hvis vilkårene for lovlig midlertidig ansettelse er oppfylt. Dette medfører at i de tilfeller bedriften har et løpende behov, skal vedkommende ansettes fast på deltid, og ikke brukes som ringevikar. En ringevikar som brukes til tross for at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er tilstede, (for eksempel fordi det ikke er et vikarbehov eller sesongarbeid), vil kunne kreve fast ansettelse hos arbeidsgiveren. Arbeidstaker kan også kreve erstatning.

Reiste søksmål

Det finnes dommer som viser at tilkallings-vikaren kan ha krav på fast ansettelse selv om det i utgangspunktet er et midlertidig behov. Vilkåret for krav om fast ansettelse i slike saker er i hovedsak at tilkallingsvikaren har en tilstrekkelig fast tilknytning til bedriften (at arbeidsforholdet har vært av en viss varighet). Hva som skal til for å ha opparbeidet seg slik tilstrekkelig tilknytning må vurderes konkret i hver sak. I den såkalt Ambulansedommen (Rt-2006-1158) hadde en arbeidstaker inngått avtale med Akershus fylkeskommune om å være «vikar/tilkallingshjelp med sporadisk tjenestegjøring/ubestemt arbeidstid» i ambulansetjenesten.

Tilkallingsvikaren hadde arbeidet ganske jevnlig over 14 måneder og hadde i snitt arbeidet tilsvarende ca. 44 prosent stilling. Da arbeidsgiver sluttet å kontakte ham vedrørende nye oppdrag, reiste tilkallingsvikaren søksmål med krav om at han skulle ansettes fast på deltid. Høyesterett ga tilkallingsvikaren medhold, og uttalte blant annet at tilkallingsvikarens tilknytning til arbeidsgiver var så sterk at det kunne påstås at den vikarbruken bedriften drev med var i strid med arbeidsmiljøloven. Dommen viser at arbeidsgiver bør være varsom med å bruke tilkallingsvikarer hyppig og over lang periode.

Siste saker