Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i år?

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i år? OSLO: Mattilsynet har lansert oversikt over hvilke områder de kommer å legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021. Listen er… Les mer

Hva ser Mattilsynet etter på tilsyn i år?

OSLO: Mattilsynet har lansert oversikt over hvilke områder de kommer å legge vekt på i den offentlige kontrollen i 2021. Listen er ikke fullstendig og utdypende, men flere områder er relevant for bedrifter i kjøttbransjen.

Christiane Hoffmann, fagsjef kvalitet og mattrygghet i KLF, minner alle kjøttbedrifter på å være forberedt på tilsyn og hun presiserer at det er viktig at nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig.

Tilsyn med frittstående kjøttbutikker

– Kjøttbutikker og kjøttdisker i dagligvarebutikker uten kjedetilknytning, er i fokus i regionene «Stor-Oslo», «Øst» og «Sør og Vest».

Her skal det føres tilsyn på to hovedområdene: hygiene og sporbarhet. Når det gjelder hygiene er sjekkpunktene blant annet håndvask, håndtering av næringsmidler, lagring av næringsmidler og hele kjølekjeden. Det er viktig å vise og forklare rutiner, og samtidig vise fram dokumentasjon på disse. Hva sporbarhet angår, skal denne dokumenteres ett ledd tilbake, og når dere selger til andre virksomheter – også ett ledd fram, understreker Hoffmann.

Tilsyn med godkjente slakterier, nedskjæringsvirksomheter og produsenter av kjøtt og kjøttprodukter

Mattilsynet har fokus på hygiene i produksjonen, vannkvalitet og sporbarhet og kommer til å prioritere kjøttvirksomheter som produserer spiseklare næringsmidler med høy hygienisk risiko. Her er det ifølge Christiane Hoffmann viktig å vise daglig drift, demonstrere rutiner og ha kontroll på dokumentasjon.

– Angående hygiene i produksjon ligger svaret i HACCP-systemet. Har din bedrift vurdert alle farene knyttet til hygiene gjennom hele produksjonsprosessen? Hvordan er håndtering og oppfølging av disse?

Mottakskontroll er ett av de punktene som er spesielt nevnt for å redusere og kontrollere farer. Videre er renhold et viktig hovedpunkt for å eliminere farer.

Med hensyn til mikrobielle farer, er bedriftens mikrobiologiske prøveplan av betydning, og oppfølging av prøveresultater. Hos bedrifter som produserer spiseferdige næringsmidler er håndtering og vurdering av Listeria monocytogenes særdeles viktig, poengterer KLFs kvalitetssjef.

Et annet område med sterk fokus fra Mattilsynet, er sikring av vannkvaliteten. Hvordan sikrer bedriftene at vannet som brukes er trygt og hvilke vurderinger er knyttet til bedriftenes interne vannledningsnett og hvordan håndteres farer tilknyttet dette?

– Sporbarhet: Her er tanken å demonstrere kontrollen på tilbakekallinger og tilbaketrekninger av utrygge varer. Har bedriftene kontroll på hvor et slakt/næringsmiddel er mottatt fra og hvem bedriften har levert et slakt/næringsmiddel til?

Christiane Hoffmann, fagsjef kvalitet og mattrygghet i KLF.

Tilsyn og veiledning med næringsmiddelimportører

Her har Mattilsynet planlagt tilsyn og veiledning i løpet av året. Veiledning er spesielt rettet mot nye næringsmiddelimportører og bli tilbudt i løpet av 2021. Tilsyn er hovedsakelig rettet mot næringsmiddelimportører og virksomheter som fører inn varer fra utlandet og prioriteringen er risikobasert:

  1. Importører av animalske og ikke-animalske grensekontrollpliktige næringsmidler

  2. Importører som innfører varer fra tredje-stat og som ikke er blitt revidert de siste fem årene

  3. Importører av økologiske produkter

Fokus er på oppfølging av regelverket i forbindelse med import av produkter. Er disse lovlig og hvilket system har dere for å følge opp regelverket? Gjelder registreringsplikt hos Mattilsynet for disse produktene?

Hvordan har dere på forhånd vurdert importerte produkter angående opprinnelsesland og leverandører? Her er det viktig å vise fram og ha på plass rutiner tilknyttet hendelser/avvik. Hvordan pågår varsling, oppfølging og sporing dersom hendelser/avvik f.eks. via EU-meldesystemet RASFF?

Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander

– Fjorårets tilsynsprosjekt fortsetter med fokus på bruk av medisinske påstander og ulovlige helsepåstander om kosttilskudd. Hovedfokus er oppfølging av virksomheter som fikk vedtak rettet mot seg i fjorårets tilsynsprosjekt. Men utover det blir det også tilsyn på merking og markedsføring hos flere aktører for å sjekke om bruk av påstander er i tråd med regelverket, avslutter Christiane Hoffmann.

Siste saker