KLFs arbeid i omsetningsrådet

Omsetningsrådet som KLF nå er en del av beslutter en del svært dramatiske tiltak som har stor betydning for enkeltpersoner, slakteriene, bransjen og størrelsen på omsetningsavgiften til bøndene.

Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer. Etter omsetningsloven skal rådet forvalte avgiftsmidler til reguleringsformål.

Omsetningsloven har som formål å fremme omsetningen av de viktigste norskproduserte jordbruksvarene. Markedsreguleringens viktigste formål er å skape balanse mellom tilbud og etterspørsel av landbruksvarer. Loven er det juridiske grunnlaget for markedsregulerings-systemet, og Omsetningsrådet er etter loven satt til å forvalte dette.

De siste årene har KLF disponert fellesplassen i Omsetningsrådet
som representant for Norkorn, NHO Mat og Drikke, KLF,
og Norges frukt- og grønnsakgrossisters Forbund.

Omsetningsrådets hovedoppgaver:

 1. Fatte vedtak om bruken av midlene i fondene for omsetningsavgift til:
  • markedsbalanserende tiltak (avsetnings- og produksjonregulerende
  tiltak)
  • faglige tiltak
  • opplysningsvirksomhet
  • administrering av ordningene,herunder kvoteordningen for melk
 2. Kontrollere at markedsregulator følger opp forskrifter og vedtak fra Omsetningsrådet
 3. Sørge for oppdatering og utvikling av regelverket under omsetningsloven
 4. Sikre at vedtak som fattes er i samsvar med lov, forskrifter og gjeldende jordbruksavtale

Les mer om omsetningsrådet hos Landbruksdirektoratet