Jordbruks-forhandlingene 2013

KLF har nå avgitt sin uttalelse til årets jordbruksforhandlinger. Vi vektlegger behovet for å sikre et godt inntektsnivå i landbruket.

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er særlig opptatt av å styrke økonomien i de grovfôrbaserte produksjonene storfekjøtt og lam. Prisnivået for disse produktene i engrosmarkedet er relativt høye. KLF ber derfor avtalepartene å prioritere disse produksjonene med en betydelig andel av årets budsjettmidler. For de kraftfôrkrevende produksjonene peker KLF på nødvendigheten av å ha god markedsbalanse. Det er en viktig forutsetning for å oppnå akseptable priser, og dermed sikre en fornuftig økonomi både hos produsentene og i resten av verdikjeden. I eggsektoren utfordrer overproduksjonen bøndenes økonomi kraftig. Det er flere forhold som taler for at balansen i eggmarkedet kunne vært bedre uten dagens form for markedsregulering. Medlemmene i KLF ønsker å benytte norske råvarer så langt dette er mulig. Produksjonsmessige begrensninger innenfor korn og kraftfôrsektoren gjør det umulig å opprettholde en norsk animalsk produksjon på dagens nivå uten et vesentlig innslag av import av fôrvarene. I tillegg er det i dag nødvendig med import av enkelte kjøttslag i perioder av året. KLF henstiller i sin uttalelse avtalepartene om å legge til rette for at importen skjer på tidligst mulig stadium i verdikjeden. Det sikrer at en stor del av verdiskapingen skjer i Norge. Norske myndigheter har gjennom årene inngått en rekke handelsavtaler som medfører import av ulike kvoter. Fordelingen av importkvotene skjer i dag i hovedsak gjennom auksjon i regi av SLF. KLF ønsker at det igangsettes et arbeid for å finne fordelingsløsninger som kan bidra til at importen skjer på produkter eller varemerker, som bidrar til å løfte prisnivået i Norge. Dagens auksjonssystem stimulerer, i for stor grad, til at import skjer på kvaliteter som presser de norske prisene. Målet må være at kvoteimporten fordeles på en måte som er industriell fornuftig, tilpasset markedets behov og ikke virker prispressende. KLF ser fram til gode forhandlinger og imøteser et resultat som er godt for bonden og fornuftig for hele verdikjeden. Slik kan vi gi de norske forbrukerne de kvalitetsproduktene de fortjener.

Siste saker