Jordbruksforhandlingene 2014

KLF har nå avgitt sin uttalelse til årets jordbruksforhandlinger. Vi vektlegger at en størst mulig andel av midlene over jordbruksavtalen tilfaller bøndene direkte gjennom pristilskudd, og ikke gjennom fellestiltak eller generelle løsninger.

Uttalelsen fra KLF er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger - KLFs uttalelse sendt partene 03.03.2014

Hovedbildet når det gjelder produksjonen av kjøtt- og egg er to-delt når det gjelder volum:

  • Kraftfôrkrevende produksjoner viser langsiktig overproduksjon selv om dette betyr redusert lønnsomhet for næringen totalt.
  • De grovfôrbaserte produksjonene sliter med fallende evne til å dekke etterspørselen. Det til dels kraftig økende prisnivået de siste årene har ikke ført til verken produksjon av tilstrekkelig volum eller forbedret lønnsomhet til produsentene.

For industrien betyr dette at den i økende grad er avhengig av import. Et godt samspill mellom myndighetene og bransjen er nødvendig for å sikre en god koordinering av tilførslene til industrien gjennom kombinasjon av norsk produksjon, importkvoter, administrativ nedsatt toll, markedsregulering, produksjonsregulering mv.

KLF ber avtalepartene være opptatt av å sikre at en størst mulig andel av midlene over jordbruksavtalen tilfaller bøndene direkte, fortrinnsvis gjennom pristilskudd, og ikke fellestiltak eller generelle løsninger med usikker lønnsomhetseffekt for bøndene.

Samlet for norsk landbruk og matproduksjon, er det nødvendig at prisdifferansen på sammenlignbare produkter i forhold til naboland ikke øker. Tiltak og løsninger som bidrar til økt prisgap bør unngås. Bare dette er et effektivt virkemiddel mot grensehandel.

Å styrke økonomien i primærproduksjonen er viktig for å sikre rekruttering og motivere etablerte produsenter til fortrinnsvis å øke den norske produksjonen. Det er viktig for matindustrien som fortrinnsvis ønsker norske råvare og for forbrukeren som generelt har en preferanse for norsk kvalitet.

KLF påpeker også at det er viktig at avtalepartene bidrar til å tegne et positivt bilde av en næring som både er nyttig, nødvendig, optimistisk og spennende, og som samtidig krever kunnskapsrike og kompetente utøvere for å lykkes.

Siste saker