Jordbruksforhandlingene 2016

KLF har nå avgitt sin uttalelse til årets jordbruksforhandlinger. Vi mener det må komme en kraftig satsing på ammeku-produksjon, at dagens importregime bør gjennomgås, og at en sørger for god økonomi for produsentene.

Uttalelsen fra KLF er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger - KLFs uttalelse sendt partene 23.02.2016

Et positivt trekk ved de siste jordbruksoppgjørene har vært at de har lagt til rette for at også store produksjonsenheter får forbedret inntektsutviklingen når de øker produksjonen. Spesielt for sau og lam er det gjort endringer som har fungert i forhold til å øke produksjonsvolumet. KLF mener det er nødvendig med en kraftig satsing på ammeku-produksjon, på grunn av fallende melkeku-antall.

KLF skriver i uttalelsen at import av landbruksråvarer i størst mulig grad må skje på så lite bearbeidet nivå som mulig, slik at verdiskapningen tilfaller norsk matindustri. Samtidig påpeker KLF at bransjen har utfordringer med dagens importregime. Det skaper ubalanse i det norske markedet. Vi ønsker derfor at partene initierer igangsettelse av et arbeid for å vurdere utformingen av dagens regime. Ikke for å øke importen, men for å se om det er mulig å få et bedre samspill mellom importert råvare og norsk råvare.

Samlet for norsk landbruk og matproduksjon, er det nødvendig at prisdifferansen på sammenlignbare produkter i forhold til naboland ikke øker. Handelen holder prisen på en god del norskproduserte kjøttprodukter på et kunstig lavt nivå, gjennom å kryss-subsidierer kjøttvarer slik at butikkprisen i mange tilfeller blir langt under produksjonspris. Det er ikke en robust løsning.  

KLF ønsker at partene i jordbruksforhandlingene unngår tiltak og løsninger som bidrar til økt prisgap med våre naboland. Bare dette er et effektivt virkemiddel mot grensehandel.

Å sørge for at produsentøkonomien er god nok til å sikre rekruttering er avgjørende for at norske forbrukere skal kunne nyte norske produkter, også i framtiden. KLF håper derfor at avtalepartene legger til rette for å styrke økonomien i primærproduksjonen. Å motivere etablerte produsenter til å stå på videre, og fortrinnsvis øke sin produksjon, er viktig skal vi nå Stortingets mål om 20 prosent produksjonsvekst.

KLF tar i sin uttalelsen også opp prissetting, markedsregulering, overproduksjon av egg, forenklingsutvalget, telledato-problematikk, innfraktsordningen, utfasing av eksportstøtten, Råk-ordningen, Nord-Norge-tillegget samt økologisk produksjon.

Les hele innspillet til partene i årets jordbruksforhandlinger her.

Siste saker