Jordbruksforhandlinger nesten uten priser?

Med grunnlag i jordbruksforhandlingene ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle komme med vurderinger og råd rundt en eventuell fjerning av egg og lam fra målprisordningen. KLF er representert i gruppen, og utredningen kom ut i media i dag.

- Arbeidsgruppen ble bedt om å utrede om det var mulig å bruke volummodellen for lam og egg, og det ble lagt fram prognoser som viser at det i år er 997 millioner kroner i ”handlingsrom” før gul boks er full. Det er derfor overraskende at faglagene allerede nå ønsker å overlate alt ansvar for prissetting og uttak til Nortura. Det er også spesielt at de ikke kun nøyer seg med lam. En har om en gjør det, mulighet til å utrede andre og bedre løsninger for egg, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen i KLF.

 

Storting uten innflytelse
- Slik det nå ligger an kan vi ved neste jordbruksforhandlinger ha avtaleparter og et Stortinget som ikke lenger har innflytelse på hvilke prisambisjoner det skal være for andre kjøtt- og fjørfeprodukter enn svin, sier Juul-Hansen.

Han representerte KLF i arbeidsgruppa, og er mest fornøyd med at flertallet falt ned på at sau ikke bør komme inn igjen i markedsreguleringen.

- Dagens løsning har vist seg å fungere helt greit for sau. Det ville vært veldig spesielt om arbeidsgruppen da helt på eget initiativ, og utenfor mandatet, foreslo at markedsregulering for sau på nytt skulle innføres.

 

 

Egg bør utredes på nytt
Minst fornøyd er Juul-Hansen med flertallets forslag om overgang til volummodellen for egg.

- Slik jeg ser det er dette forslaget utenfor mandatet. I utredningen ble det klart at dagens volummodell for storfe ikke passer, men krever betydelige tilpasninger. Blant annet var det behov for å finne en løsning som kan håndtere det volumet som dag eksporteres; dette volumet skal fortsatt produseres i framover. 

- Etter min mening ville arbeidsgruppen svart bedre på mandatet ved å slå fast at situasjonen for egg bør utredes på nytt uten et mandat som begrenser hvilke løsninger som kan være mulige utfall, sier Juul-Hansen.

Et forsøk på fjerne konkurransen
Juul-Hansen legger til at med den forskriftsendringen som er på trappene når det gjelder markedsregulering for egg, blir den nye kombinasjonen helt håpløs for de private egg-pakkeriene.

- Når overskudd i markedet i henhold til endringen skal defineres til når Nortura har overskudd av egg er det ikke lenger snakk konkurransevridning, men forsøk på å fjerne konkurranse. Og fortsatt så er det noen av oss som mener det er viktig å ta vare på det som er av konkurranse, selv innenfor en fremtidig markedsreguleringsløsning, avslutter Juul-Hansen.

Siste saker