Jordbruksoppgjøret som forventet

Årets jordbruksoppgjør ble som forventet både i total ramme og pris – og tilskuddsøkninger.

Ut over de vanlige momentene med priser, tilskudd og struktur som normalt omtales i jordbruksavtalen er det to forhold som KLF merker seg spesielt i år.

Matavgiften må erstattes med statlige midler
Avtalepartene har valgt å overføre ca 380 millioner kroner fra Mattilsynets budsjett til bøndene. Det er gjort ved å fjerne matavgiften som inntektskilde for Mattilsynet og overføre dette i sin helhet til pris til bonde. Dette medfører at dersom Mattilsynet ikke reduserer sine budsjetter tilsvarende, må ”friske” midler fra statsbudsjettet tilføres Mattilsynet som kompensasjon. KLF vil ikke akseptere økte satser på andre avgifter, eller innføring av nye avgifter på industrien, for å erstatte Mattilsynets inntektsbortfall.

Når fjerningen av matavgiften endelig gjennomføres og at det samtidig ikke legges til rette for å styrke hele verdikjedenes konkurransekraft mot grensehandel mv, må sees på som en tapt mulighet.

Tilpasninger for markedsregulatorene
At avtalepartene legger til grunn at anbefalingene fra arbeidsgruppen ”Mottaksplikten i markedsreguleringen i Jordbruket” skal følges er både interessant og gledelig. KLF har over lang tid påpekt forhold i fastsetting av priser, betingelser og vilkår i Nortura som vi mener kan være problematiske i forhold til markedsregulatorrollen. Arbeidsgruppen har langt på vei tatt for seg de samme problemstillingene og påpeker blant annet følgende:

  • Omsetningsrådet skjerper seg når det gjelder at deres regelverk blir etterlevd av markedsregulatorene
  • Den store prisdifferensiering med tillegg etc er et problem. Markedsregulatorene bør legge frem sine prisbetingelser til avtalepartene i forkant av jordbruksforhandlingene. Her skal det klargjøres hvor mye av prisdifferensieringen er kostnadsbetinget og hvor mye som er strategisk betinget.
  • Arbeidsgruppen mener det er indikasjoner på at kalkylene ikke er oppdatert og tar tilstrekkelig hensyn til de effektiviseringer som er foretatt i industrileddet. Dette bør rettes opp.
  • Det tas også til orde for at bransjen bør etablere mer transparente betingelsers i forhold til bonde.

Siste saker