Kartlegger luftveisinfeksjoner

Norwegian Airways-prosjektet: Kartlegger luftveisinfeksjoner Prosjektet «Norwegian Airways» skal kartlegge hvilke bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe i Norge og om det forekommer resistens mot antibiotika. Luftveisinfeksjon hos storfe er globalt… Les mer

Norwegian Airways-prosjektet:

Kartlegger luftveisinfeksjoner

Prosjektet «Norwegian Airways» skal kartlegge hvilke bakterier som forårsaker luftveisinfeksjoner hos storfe i Norge og om det forekommer resistens mot antibiotika.

Luftveisinfeksjon hos storfe er globalt det største sjukdomsproblemet i kjøttproduksjonen og hos kalv i mjølkeproduksjon.

Prosjektet vil også skaffe bedre kunnskap om hva som avgjør om dyra blir sjuke, smittedynamikk, ulikheter mellom kjøttfe og melkeku, og det skal utvikles bedre metoder for å undersøke årsaken til luftveisinfeksjoner. Veterinærinstituttet leder prosjektet med NMBU, Animalia, Tine og Geno som samarbeidspartnere.

Antibiotikabruk og resistente bakerier

Nina Svendsby

– Luftveisinfeksjon hos storfe er globalt det største sjukdomsproblemet i kjøttproduksjonen og hos kalv i mjølkeproduksjon. Det har negative konsekvenser for økonomi og dyrevelferd. Sjukdom hos dyra fører til økte utslipp av klimagasser fra landbruket gjennom blant annet økt fôrforbruk og tidligere ut- rangering. Internasjonalt brukes det store mengder bredspektrede antibiotika, både til behandling og forebygging, og multiresistente bakterier er vanlige. Norge er i en unik situasjon ved at smalspektrede penicilliner fortsatt ser ut til å være effektive. Dette hviler på to forhold; at de vanligst forekommende bakteriene er penicillinfølsomme og fravær av Mycoplasma bovis, sier Nina Svendsby, fagdirektør dyrehelse og beredskap i Animalia.

Mycoplasma bovis

Hun peker på at Mycoplasma bovis er utbredt globalt og forårsaker flere alvorlige sjukdomstilstander hos storfe, som lungebetennelser, ørebetennelser, leddbetennelser og mastitt. Det er ikke utviklet vaksine mot M. bovis, og infeksjoner er vanskelige å behandle.

Åse Margrethe Sogstad

– Veterinærinstituttet og NMBU har gjennomført et pilotprosjekt i to oppfôringsbesetninger med økonomisk støtte fra KOORIMP hvor de undersøkte blant annet forekomst av M. bovis. Denne bakterien er ikke påvist hos norske storfe, og ble heller ikke påvist i pilotprosjektet. Men det er behov for et sikrere grunnlag for å si at Norge er fri for M. bovis. Et viktig mål i «Norwegian Airways» er å skaffe bedre data på om Norge faktisk er fritt, som et av få land i verden, understreker hun.

I øyeblikket er M. bovis ikke regulert i offentlig regelverk, men en sikrere fristatus vil legge grunnlag for nasjonal listeføring og tiltak. KOORIMP har tilleggskrav om testing av storfe og oksesæd som importeres til Norge.

Trenger bedre prøvetaking

Spesialveterinær Åse Margrethe Sogstad i Animalia peker på at det også i Norge blir det brukt mye antibiotika. Penicillin er førstevalget ved behandling av luftveisinfeksjoner hos storfe. Men vellykket behandling forutsetter at bakteriene er følsomme.

– Bredspektret antibiotika brukes relativt ofte for å behandle luftveisinfeksjoner hos storfe, uten kunnskap om hvilket agens som er årsaken. Det er arbeidskrevende å ta prøver fra lungene på levende dyr. At mange av bakteriene er naturlig forekommende i de øvre luftveiene uten å forårsake sjukdom, gjør det i tillegg vanskelig å tolke prøvesvar. Derfor er det også et mål å finne en prøvetakingsmetode som er enkel å utføre i felt og gir prøver av god kvalitet for videre diagnostikk. 500 dyr fra 70 besetninger vil bli inkludert i arbeidet som starter opp høsten 2020, avslutter Sogstad.

Siste saker