Kartlegging av LA-MRSA i svinebesetninger

Mattilsynet vil kartlegge husdyrassosiert MRSA (LA-MRSA) i norske svinebesetninger. Svinenæringa støtter myndighetenes målsetting om å holde forekomsten av LA-MRSA på lavest mulig nivå i Norge.

Det vil bli tatt prøver i alle svinebesetninger som har mer enn ti purker - til sammen 1150 besetninger. Svinenæringa forutsetter en ensartet oppfølging av eventuelle positive funn og har bedt Mattilsynet utarbeide retningslinjer for dette.

Anonymiserte sammendrag av resultatene vil bli publisert på mattilsynet.no med jevne mellomrom, så lenge undersøkelsen pågår. Den enkelte besetningseier vil få svar på egne prøveresultater så snart de er klare.

Antibiotikaforbruk i norsk husdyrproduksjon er svært lavt. LA-MRSA i den norske svinepopulasjonen er derfor ikke et resultat av for høyt antibiotikaforbruk. Mest sannsynlig smitterute er persontrafikk fra utlandet. Ingen andre land har forsøkt å redusere forekomsten slik det nå blir gjort i Norge, og den norske tilnærmingen er både unik og ambisiøs på vegne av dyr, produsenter og samfunn.

Slakteriene som er medlemmer av KLF kan ta kontakt med spesialveterinær Odd-Magne Karlsen, rundt spørsmål om håndtering av MRSA. KLF vil fortløpende orientere slakteriene om status i kartleggingen.

Siste saker