KLFs innspill til Jordbruksforhandlingene

KLF har nå avgitt sin uttalelse til årets jordbruksforhandlinger. Storsamfunnets forventinger, importvernet og kollektive digitale løsninger står sentralt.

Uttalelsen fra KLF er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger - KLFs uttalelse sendt partene 15.03.2019

- Landbruk- og matindustrien vil framover utfordres, påvirkes og avkrevd omstilling som en konsekvens av endringer i storsamfunnets holdninger. Samfunnets forventinger til hva landbruk og matindustrien skal løse for stor-samfunnet, og hvordan vi skal gjøre det, endrer seg nå raskere og på flere fronter enn tidligere, sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, adm. direktør i KLF.

KLF oppfordrer avtalepartene i større grad enn tidligere å være villig til å tenke felleskap og verdikjede, styrke bransjetiltak og -løsninger, og ha en arbeidsmetodikk som bidrar til landbruket og matindustriens evne til å svare ut storsamfunnets forventinger. KLF oppfordrer avtalepartene til å helhjertet gå om bord i dette arbeidet både som enkeltvis parter, men også som avtaleparter gjennom finansiering over jordbruksavtalen.

Digital verden og nye bransjemuligheter
Mellom landbruket, varemottakene, matindustrien og myndighetene utveksles store mengder data av mange slag, til ulike formål og av ulik strategisk betydning.

- Utviklingen medfører nye og uante muligheter for alle parter. KLF er opptatt av at det tas initiativ, og legges til rette for at slike data så langt mulig ikke «privatiseres», men at det etableres bransjeløsninger som sikrer alle lik tilgang til grunndataene. Eierskap til data, hvordan disse kan brukes og av hvem til hva er viktige spørsmål som er under avklaring. Det er viktig at landbruks- og matdepartementet, Bondelaget og Småbrukarlaget i felleskap går om bord i dette arbeidet, sier Juul-Hansen.

KLF ber i sitt innspill avtalepartene rette fokuset mot hvilke muligheter det ligger til effektivisering og besparing for landbruket, myndighetene og hele verdikjeden gjennom satsing på en koordinert digitalisering på en del områder av sektoren.

Importvernet og toll-administreringen
- Hvordan samspillet mellom norsk produksjon og import foregår for å dekke markedets behov, er av stor betydning for muligheten til å hente bøndenes inntekter fra markedet. Det er et betydelig forbedringspotensial i dette samspillet som kan bidra til å bedre markedsbalansen, sier Juul-Hansen.

KLF mener avtalepartene må se på hvorfor det oppstår situasjoner der enkeltprodukter/kvaliteter blir overproporsjonal i markedet, og hva som kan gjøres for å avbøte dette. KLF ser flere alternative måter å gjøre forutsetningene for import noe mer finmasket i den hensikt å oppnå bedre samspill med det norske markedet, og bidrar gjerne i dette arbeidet.

Les hele innspillet til partene i årets jordbruksforhandlinger her.

Siste saker