KLFs innspill til ny jordbruksmelding

Regjeringen skal utforme en næringspolitisk melding som skal legge rammer for norsk matproduksjon framover. En rekke sentrale organisasjoner og interessenter, blant annet KLF, er bedt om å komme med innspill.

Tirsdag 24. november 2015, i forbindelse med oppstarten av arbeidet med meldingen, inviterte landbruks- og matministeren over 30 aktører til innspillsmøte. Regjeringen har også bedt om skriftlige innspill innen 1. februar 2016, og KLF har nå sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet. Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

I uttalelsen konkretiserer KLF sine synspunkter og forslag.
Les KLFs innspill til Jordbruksmelding 2016 (pdf)

Innledningsvis viser KLF til innstillingen fra Markedsbalanseringsutvalget. KLF har en klar forventing til at flertallsstandpunkt i innstillingen tas til følge og gjennomføres.

KLF skriver blant annet i sin uttalelse at:

  • Norsk jordbruk har betydelig kostnadsulemper og at importvernet må være utformet slik at det fortsatt kan fungere som den viktigste bærebjelken for norsk landbruk og utviklingen av landbrukspolitikk.
  • Å styrke økonomien i primærproduksjonen er viktig for å sikre rekruttering og motivere etablerte produsenter til fortrinnsvis å øke den norske produksjonen. Det må kort og godt lønne seg å produsere – også for de som ønsker å produsere mer.
  • Jordbruksmeldingen må legge til rette for at en størst mulig andel av midlene over jordbruksavtalen tilfaller bøndene direkte.

Industrien må få en tydelig rolle i meldingen
Tiden er kommet for at de øvrige ledd i verdikjeden må tas vesentlig mer på alvor. KLF mener det i jordbruksmeldingen må tas grep som bidrar til at prismekanismene for å skape balanse mellom produksjon og etterspørsel virker.

For å ha en effektiv slakteri- og foredlingsindustri er bransjen avhengig av volumer som forsvarer bruken av moderne teknologi og prosesser. Det krever kapital, sterk omstillingsevne og stor sikkerhet for jevn tilgang av råvarer til produksjonen. Å sikre industrien tilstrekkelige volumer med norske råvare til konkurransedyktige priser må være landbrukets, så vel som landbrukspolitikkens, hovedmål.

Skal jordbruksmeldingen bli et banebrytende dokument, som setter hele verdikjeden "fra avl til mat" i stand til å utvikle norsk landbruk og matindustri i en konkurransestyrkende retning, må industrien få en langt tydeligere rolle enn den de har vært tildelt til nå.

I uttalelsen konkretiserer KLF sine synspunkter og forslag.
Les KLFs innspill til Jordbruksmelding 2016 (pdf)

Siste saker