KLFs innspill til partene i jordbruks-forhandlingene

I forbindelse med årets jordbruksforhandlinger har KLF oversendt sine innspill til Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Landbruks- og matdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Næringskomiteen.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre.

Landbruks- og matmeldingen “Velkommen til bords” legger i stor grad føringer for debatten om de langsiktige rammene og politikken for landbruks- og matområdet. Denne debatten er godt i gang og vil fortsette til etter årets jordbruksforhandlinger er avsluttet.

KLF vil derfor, i årets uttalelse, i større grad enn tidligere konsentrere oss om det kortsiktige perspektivet for jordbruksavtalens virkeområde samt en del detaljer med store følgekonsekvenser. Ved å vise hvordan politikken fremstår i praksis på detaljnivå, ønsker vi å motivere avtalepartene til å foreta like gode og grundig evalueringer, som for mottaksplikten på flere områder.

Konkrete prisendringer for egg, svin og lam foreslår vi ikke nå, men vil komme tilbake til dette nærmere forhandlingstidspunktet. Storfekjøttprisen er ikke et tema for jordbruksforhandlingene lenger, og det er derfor ingen grunn til å bemerke den.

KLFs innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Siste saker