KLFs uttalelse til fremlagt Landbruks- og matmelding

“Velkommen til bords” Meld. St. 9 (2011–2012) om Landbruks- og matpolitikken er nå lagt frem. KLF har sendt over sine synspunkter til Landbruks- og matdepartementet.

Uttalelsen er blitt til gjennom innspill fra medlemmer og behandling i KLFs styre. I korte trekk mener KLF at Regjeringens nye melding først og fremst er blitt et godt oppslagsverk. Her finner en det meste om norsk og internasjonal utvikling, og trender som berører mat og landbruk.

Dokumentet inneholder også beskrivelser av mange god mål, sideeffekter og intensjoner med utgangspunkt i verdikjeden for mat; i alle fall med utgangspunkt i primærlandbruket.

KLF etterlyser blant annet

  • objektive analyser av effekten og virkningen av dagens landbruks-politikk,
  • en tydeliggjøring av tiltakene regjeringen ser for seg å gjøre bruk av
  • en bedre opprydding av de ulike målenes innbyrdes rangering. Med andre ord et målhierarki for landbruks-politikken som det er mulig å styre etter.

 I uttalelsen konkretiserer vi våre synspunkter og forslag. At landbrukspolitikken og virkemidlene som benyttes for å gjennomføre den er utformet slik at det er konkurransenøytralitet mellom aktørene i verdikjeden er et prinsipp vi nå forventer tas på alvor.

.

Siste saker