Klimasmart landbruk – verktøy for forbedringer

Klimasmart landbruk – verktøy for forbedringer Oslo I prosjektet «Klimasmart landbruk» er målet å utvikle et system for dokumentasjon og et verktøy for å beregne klimagassutslipp fra norske gårdsbruk. Katrine… Les mer

Klimasmart landbruk – verktøy for forbedringer

Oslo I prosjektet «Klimasmart landbruk» er målet å utvikle et system for dokumentasjon og et verktøy for å beregne klimagassutslipp fra norske gårdsbruk.

Katrine Andersen Nesse

I vår var en gruppe på ca. 30 personer fra Norge, alle med en tilknytning til «Klimasmart landbruk», på fagtur til Nederland. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Klimagassutslippene fra jordbruket i Norge er relativt lave, både i absolutte tall og målt pr. år produsert enhet. Norsk jordbruk har dessuten gjennom flere tiår redusert egne klimagassutslipp.

Samtidig viser nyere forskning at variasjonene mellom gårder er store. Nettopp variasjonene viser at det er potensial for forbedringer og utslippsreduksjon på den enkelte gården.

En helhetlig utslippsmodell vil gjøre det mulig å identifisere forbedringspunkter i produksjonen, iverksette tiltak og gjennom det bidra til redusert fotavtrykk fra den enkelte gården. Sammen med kunnskapsdeling og rådgivning, vil dette gi forbedringer i en allerede klimaeffektiv norsk matproduksjon, samtidig som matproduksjonen opprettholdes.

«Klimasmart landbruk» eies av Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, Nortura, TINE og Felleskjøpet Agri, og en samlet næring støtter opp om prosjektet.

Nye datasystemer

I 2017 vil hovedaktiviteten i prosjektet være kunnskapsinnhenting og utvikling av nye datasystemer. Dette arbeidet bygger på allerede godt etablerte systemer for datainnsamling og dokumentasjon i jordbruket. Data om for eksempel fôrdyrking, gjødselhåndtering, forbruk av kunstgjødsel, kraftfôr, strøm, plantevernmidler og produksjonsresultater både i plante- og husdyrproduksjonen, kan settes inn i en gårdsmodell, og beregningene fra modellen vil gi beslutningsstøtte og legge grunnlag for gode klimavalg for bonden.

Oppstarten av et rådgivningstilbud i enkelte pilotområder vil tidligst være klart mot slutten av 2017, og landsdekkende tilbud om klimarådgivning kan startes opp i 2018.

Kommet langt i Nederland

I april i år var en gruppe på ca. 30 personer fra Norge, alle med en tilknytning til «Klimasmart landbruk», på fagtur til Nederland. Der fikk vi se hvordan det jobbes med klimarådgivning på gårdsnivå og system for datainnsamling, beregningsmetodikk og rådgivningsverktøy. I Nederland har organisasjonene i landbruket, industrien og myndighetene jobbet med dette i mer enn 25 år. Verktøyet de bruker heter «Kretsløpstolken» og ser på gården som helhet.

Siste saker