Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold Mauritz Aarskog, Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma As Eivind Langseth, Advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma As Flere arbeidsavtaler legger begrensinger på hva arbeidstaker kan jobbe med etter at… Les mer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Mauritz Aarskog, Advokat, Østby Aarskog Advokatfirma As
Eivind Langseth, Advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma As

Flere arbeidsavtaler legger begrensinger på hva arbeidstaker kan jobbe med etter at arbeidsforholdet er opphørt. Slike konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold er regulert av arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. De viktigste reglene i dette kapittelet gjennomgås under.

Arbeidsmiljøloven § 14 A-1 definerer konkurranseklausul som en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som «begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør».

Bedriftshemmeligheter

Poenget med konkurranseklausuler er å beskytte bedrifter mot bruk av bedriftshemmeligheter og knowhow i konkurrerende virksomheter. Slike klausuler må inngås skriftlig for å være gyldige, og en konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende for lengre enn ett år etter fratredelse.

En konkurranseklausul skal bare gjøres gjeldende «så langt det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.» Dersom arbeidstakeren har kunnskap om bedriftshemmeligheter og knowhow, vil arbeidsgiver normalt ha et slikt særlig behov. Likevel må klausulen begrenses i omfang til det som er nødvendig. Dette kan dreie seg om å begrense klausulen geografisk, i tid, eller i forretningsmessig utstrekning.

Konkurranseklausuler kan ikke gjøres gjeldende dersom arbeidsforholdet opphører på grunn av nedbemanning eller omorganisering, ei heller ved usaklig oppsigelse eller ulovlig avskjed.

Pliktig redegjørelse

Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstakeren en redegjørelse på om, og i hvilket omfang, en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende ved arbeidsforholdets opphør. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14 A-2. Arbeidsgiver har på arbeidstakers forespørsel, fire uker til å inngi slik redegjørelse. Dersom arbeidstakeren sier opp egen stilling, plikter arbeidsgiver å sende han eller hun slik redegjørelse innen fire uker etter oppsigelsen fant sted. Dersom arbeidsgiver sier opp arbeidstaker, må slik redegjørelse gis samtidig med oppsigelsen.

Hvis arbeidsgiver ikke gir en redegjørelse, eventuelt gir redegjørelsen for sent, faller den avtalte konkurranseklausulen bort.

Rett til kompensasjon i karenstid

Hvis konkurranseklausul gjøres gjeldende, har arbeidstakeren rett til kompensasjon i perioden den gjelder, også kalt karenstiden.

Kompensasjon beregnes med utgangspunkt i arbeidstakerens lønn siste året, men den kan begrenses etter loven § 14 A-3. Det skal etter denne bestemmelsen ytes 100 prosent kompensasjon opp til 8G (1G er folketrygdens grunnbeløp som pr. 1. mai 2019 er 99 858 kroner), deretter 70 prosent over 8G opp til 12G. Arbeidstakeren har ikke rett til å bli kompensert over 12G.

Det kan avtales at det gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjon for eventuell annen arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar i karenstiden.

Kundeklausuler

Arbeidsmiljøloven § 14 A-4 regulerer kundeklausuler. Slike klausuler defineres som avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som «begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte kunder etter arbeidsforholdets opphør». For slike klausuler er det ikke lovfestet en rett til kompensasjon.

Brudd på konkurranseklausuler

Avtaler om konkurransebegrensninger kan inneholde klausuler om bot ved overtredelse. For arbeidsgiver vil det ofte være vanskelig å påvise et økonomisk tap som følge av overtredelsen, slik at man på forhånd bestemmer seg for en bot som vil måtte betales ved overtredelse.

Sterkt urimelige utslag på grunn av brudd på konkurranseklausuler og kundeklausuler, kan kjennes ugyldige av domstolen etter reglene i avtaleloven §§ 38 og 36.

Unntak for virksomhetens øverste leder

Arbeidstakers rettigheter i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A kan fravikes for virksomhetens øverste ledere dersom det inngås avtale om etterlønn, se § 14 A-5. Det innebærer at for eksempel daglig leder i en bedrift, kan ha forbud mot å være involvert i en konkurrerende bedrift i mer enn ett år etter fratredelse og uten noen rett på kompensasjon utover den avtalte etterlønnen.

Siste saker