Bomavgift for bruk av privat veg

Bomavgift for bruk av privat veg Mauritz Aarsko, advokat og partner i Østby Aarskog Advokatfirma Mange private veier brukes av langt flere enn dem som faktisk har veirett. Bakgrunnen for… Les mer

Bomavgift for bruk av privat veg

Mauritz Aarsko, advokat og partner i Østby Aarskog Advokatfirma

Mange private veier brukes av langt flere enn dem som faktisk har veirett. Bakgrunnen for dette kan være at veien benyttes for adgang til friluftsområder, slik som eksempelvis skiløyper. Konsekvensen av at veien kan benyttes av allmenheten er at veien også krever mer vedlikehold.

Spørsmålet blir da om man kan kreve betaling for allmennhetens veibruk.

Rettslig utgangspunkt

Det finnes hjemmel for innkreving av bomavgift på private veier i veglova § 56 første ledd. Bestemmelsen åpner for at man kan sette opp bom og kreve inn bompenger, forutsatt at dette omsøkes til kommunen. I tillegg er det kommunen som avgjør hvilken størrelse det kan være på bomavgiften og om det skal settes vilkår for hvordan bompengene skal benyttes.

Hva kan så kreves dekket i bomavgiften? Veglova åpner opp for at man kan kreve bomavgift for allmenhetens bruk av veien for at veien skal holdes vedlike. Det vil si at bomavgiften ikke nødvendigvis kan benyttes for å finansiere andre tiltak i tilknytning til veien, men det må antas at man har anledning til å ta en viss profitt for fri ferdsel på privat eiendom.

Pressmiddel

Profittandelen kan disponeres fritt. Likevel kan ikke bomavgiften settes høyere enn det som kommunen aksepterer. I nyere rettspraksis legges det til grunn at hvordan profitten skal brukes, kan ha betydning for hvor stor profitt man kan innberegne. Eksempelvis om profitten skal brukes for allmennyttige formål, har det betydning for kommunens beslutning, sml. LH-2021-147491.

Det er uansett viktig å ha i bakhodet at man har rett til å stenge veien for allmenn motorisert ferdsel, jf. friluftsloven § 4. Stenging av privat vei for motorisert ferdsel kan innebære at viktige friluftsområder blir stående ubenyttet. Det er ikke i noens interesse. Dette forholdet kan fungere som pressmiddel i møte med kommunen dersom kommunen mener at omsøkt bomavgift er for høy.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Grenser for bomavgiften

Det er flere regler om som begrenser adgangen til å ta bomavgift:

For det første hindrer allemannsretten at man kan stenge en vei for ikke-motorisert ferdsel og hestekjøretøy, jf. motsetningsvis friluftsloven § 4. I praksis betyr det at dersom det settes opp en bom for å hindre motorisert ferdsel, må det samtidig legges til rette for at ikke-motorisert ferdsel kommer seg forbi bommen.

For det andre hindrer friluftsloven § 14 at man kan kreve avgift for utøvelse av en allemannsrett. Det typiske eksempelet forarbeidene peker på er avgift for å benytte seg av skiløyper, turløyper mv. Heller ikke serviceavgift for tilrettelegging av slike tiltak kan direkte innbakes i bomavgiften. Skal bomavgiften dekke dette, må dette dekkes av veieiernes profittandel og eller ved frivillig betaling fra brukerne.

For det tredje følger det av friluftsloven § 14 at en grunneier kan kreve «rimelig avgift» for adgang til opparbeidet friluftsområde, men at avgiften ikke kan stå «i misforhold til de tiltak eier» har gjort med området for allmennhetens interesse. Denne bestemmelsen gjelder ikke direkte for bomavgift etter veglova § 56. Imidlertid er det grunn til å tro at kommunen vil benytte samme norm når det skal vurderes om størrelsen på en bomavgift kan aksepteres. Særlig dersom profittandelen på veien er betydelig.

Siste saker