Marginal nedgang i privat slakteandel

Foreløpige tall viser at private slakteri har fått redusert slaktandel marginalt for rødt kjøtt i 2012. Nedgangen kommer etter mange år med vekst. Samlet er den private andelen nå på 33,1 %, mot 33,4 % i 2011.

Andelsprosent slakting
For storfe totalt (private og samvirke) har det vært en total nedgang i antall slakt på rundt 10 600 dyr / nedgang på 3,5 prosent. De private slakteriene har slaktet rundt 4 900 færre dyr / nedgang på 5,4 prosent.  Til tross for nedgangen har tre av slakteriene; Fatland Oslo, Furuseth og Horns slakteri, økt noen prosent. De øvrige har nedgang.

Også for lam (lam og dielam) er det en nedgang totalt (private og samvirke) på rundt 40 200 færre slakt/ nedgang på 4,2 prosent. Her har de private hatt rundt 19 600 færre slakt/ nedgang på 5,6 prosent.  Av de større slakteriene er det kun Slakthuset Eidsmo Dullum, Horns slakteri og Fatland Oslo som i 2012 har opprettholdt slaktevolumet fra året før.

For gris, der det er betydelig markedsoverskudd, øker total (private og samvirke) slakting med rundt 24800 gris / oppgang på 1,7 prosent. Private slakteri øker med rundt 12 800 / opp 2,6 prosent.  Økningen ligger hovedsakelig hos Furuseth og Fatland Jæren.  Av de store har Fatland Oslo og Prima Jæren nedgang.

privates-andel2012

Tallgrunnlaget er hentet fra Animalia

Siste saker