Privatordningen – Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket

Oppgjørs- og driftskredittordningen på privat side innebærer at bønder som leverer til slakterier og pakkerier som er tilknyttet, kan få gunstige vilkår på driftskreditt i banken sin. 

Kjøttbransjens Landsforbund inngikk i 1968 en avtale med Sparebankforeningen i Norge og den norske bankforening. I dag er avtalen mellom Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund og Finans Norge. Norkorn og Uavhengige Meieriers Landsforbund har sluttet seg til avtalen gjennom KLF.  

Dette er en ordning som innebærer at bønder som leverer til varemottakere som er med i ordningen, kan få gunstig vilkår på driftskreditt i bankene. Rentesatsene skal være lavere enn utenfor ordningen, og det betales bare rente for trukket beløp. Det er ingen årlig avgift av rammen for trekkmulighet. 

Ordningene åpner for at bønder normalt kan få en driftskreditt tilsvarende 40% av årsomsetningen. Ved tap garanterer varemottaker for 50 prosent av bankes tap innenfor innvilget driftskreditt. 

Per i dag er rundt 2500 bønder med i ordningen med en samlet omsetning på 3,4 milliarder kroner og det er garantier for 366 millioner kroner (basert på leveranser 2021). 

Hele oversikten over hvilke varemottakerer som deltar, avtalen og håndboken for driftskreditt

Ønsker du som bonde å delta i ordningen kan du kontakte ditt slakteri eller bankforbindelse.